Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

L'Estadística de defuncions segons la causa de mort proporciona informació anual sobre les defuncions esdevingudes dins l’Estat espanyol atenent la causa bàsica que les va determinar, d'acord amb la Classificació internacional de malalties (CIE) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). A partir de 1999 s'utilitza la 10a revisió d'aquesta classificació.

Es tracta d'una estadística europea harmonitzada d’acord amb el Reglament (UE) Núm. 328/2011 de la Comissió, de 5 d'abril de 2011, relatiu a les estadístiques sobre causes de mort.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".