Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Sistema bancari
Conjunt integrat per les entitats de dipòsit (bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".