Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Efecte de comerç impagat
Document que expressa l'obligació d'efectuar un pagament i que no s'ha fet efectiu en vèncer. Aquest document és retornat per les entitats de crèdit que disposen de cartera comercial. No s'hi inclouen els rebuts de serveis.

Aspectes metodològics

Les dades anuals procedeixen de l'Estadística d'efectes de comerç impagats (ECI) que elabora l'INE. L'objectiu és determinar mensualment el nombre i l'import dels efectes comercials de les entitats de crèdit, en cartera i rebuts en gestió de cobrament de clients, que hagin vençut durant el mes de referència i d'aquests, els que hagin resultat impagats. S'obtenen dades sobre el nombre i la quantia dels diferents efectes, desagregats per classe d'entitat (bancs, caixes d'estalvis i cooperatives de crèdit) i territorialment a escala nacional per comunitats autònomes i províncies.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".