Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Hipoteca
Operació financera de préstec d'un import amb una durada normalment de llarg termini (més de 5 anys) que té com a garantia un bé immoble o mobiliari del sol·licitant del préstec.

Aspectes metodològics

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel•lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres) i es desglossen per tipus d'entitat prestatària (bancs, caixes d'estalvi i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".