Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Constitució d'una societat
Alta en el Registre Mercantil per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.
Societat mercantil
Associació de persones físiques o jurídiques, per tal de dur a terme activitats industrials o mercantils.

Aspectes metodològics

La creació, dissolució i ampliació de societats mercantils són unes variables que presenten una elevada variabilitat (especialment en les seves dades mensuals), però són uns indicadors d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

S'elabora a partir de la informació anual que proporciona el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils, i sobre el nombre d'aquestes societats que han ampliat capital i sobre el valor de .l'ampliació.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".