Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per capítols

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost. 2012-2020 Per capítols
2012 2014 2015 2017 2020
Ingressos (I + II + III) 29.727,34 31.862,07 32.483,09 34.029,71 42.179,20
1. Impostos directes 8.116,31 7.696,56 8.765,57 9.630,15 12.816,56
2. Impostos indirectes 9.307,15 8.703,05 9.382,20 10.912,22 13.243,77
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 518,95 333,33 522,95 608,25 362,13
4. Transferències corrents 5.203,64 4.531,09 4.946,74 5.778,81 4.986,05
5. Ingressos patrimonials 9,20 1.454,43 274,02 41,49 22,98
I. Operacions corrents (1 a 5) 23.155,24 22.718,45 23.891,48 26.970,92 31.431,49
6. Alienació d'inversions reals 888,15 864,00 100,00 0,00 9,44
7. Transferències de capital 289,51 25,07 795,94 70,62 374,90
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.177,66 889,07 895,94 70,62 384,34
Subtotal operacions no financeres (I + II) 24.332,90 23.607,52 24.787,42 27.041,54 31.815,83
8. Variació d'actius financers 421,06 19,14 93,18 82,97 144,11
9. Variació de passius financers 4.973,38 8.235,41 7.602,48 6.905,20 10.219,27
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.394,45 8.254,54 7.695,66 6.988,16 10.363,37
Despeses (I + II + III) 29.727,34 31.862,07 32.483,09 34.029,71 42.179,20
1. Remuneracions del personal 5.160,52 4.727,65 5.112,25 5.592,44 6.573,46
2. Despeses corrents de béns i serveis 1.218,77 1.162,85 1.858,86 2.188,94 2.385,61
3. Despeses financeres 1.994,34 2.077,00 1.713,18 799,26 879,51
4. Transferències corrents 16.993,16 16.530,36 16.616,73 18.118,36 20.462,55
5. Fons de contingència 250,00 45,00 200,00 330,00 250,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 25.616,80 24.542,85 25.501,02 27.029,01 30.551,13
6. Inversions reals 791,54 367,87 434,05 446,88 487,94
7. Transferències de capital 810,67 644,47 590,39 646,93 734,52
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.602,21 1.012,34 1.024,45 1.093,81 1.222,45
Subtotal operacions no financeres (I + II) 27.219,01 25.555,19 26.525,47 28.122,82 31.773,59
8. Variació d'actius financers 833,76 509,36 667,46 712,29 747,75
9. Variació de passius financers 1.674,57 5.797,51 5.290,15 5.194,59 9.657,86
III. Operacions financeres (8 i 9) 2.508,33 6.306,87 5.957,62 5.906,89 10.405,62
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
(1) Subsector Generalitat.
Notes:
- No es va aprovar la Llei de pressupostos per a l'exercici 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Per obtenir una millor interpretació de les dades podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/660