Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost. Per origen dels ingressos

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost. 2012-2020 Per origen dels ingressos
2012 2014 2015 2017 (2) 2020
Tributs cedits i participats 18.085,35 16.997,01 18.108,82 19.994,19 24.204,39
Fons de suficiència global (3) 1.765,08 638,12 626,05 773,79 822,19
Altres transferències del model de finançament (4) 0,00 0,00 789,00 0,00 0,00
Fons de garantia dels serveis públics fonamentals -1.065,48 -748,35 -845,03 -868,19 -1.407,48
Retorn liquidacions negatives 2008 i 2009 -633,80 -303,07 -124,79 -124,79 -124,79
Liquidació exercici t-2 model de finançament 1.090,31 729,41 163,06 1.616,21 2.256,02
Subtotal recursos model de finançament autonòmic 19.241,46 17.313,13 18.717,10 21.391,20 25.750,33
Disposició addicional 3ª Estatut Autonomia Catalunya 219,00 0,00 759,00 0,00 200,00
Altres transferències del sector públic estatal 780,55 511,71 496,62 1.333,01 1.160,87
Transferències de la Unió Europea 91,91 63,07 154,94 415,64 461,37
Altres cànons 0,00 1.430,00 216,70 0,00 0,00
Venda d'immobilitzat 888,15 864,00 100,00 0,00 9,44
Altres ingressos no financers (5) 441,57 327,91 1.185,05 633,14 705,39
Participació dels ens locals en ingressos tributaris de l'Estat 2.670,22 3.097,72 3.158,02 3.268,55 3.528,44
Variació d'actius financers 421,06 19,14 93,18 82,97 144,11
Operacions d'endeutament a llarg termini 4.973,38 8.235,41 7.602,48 6.905,20 10.219,27
Resta de recursos 10.485,85 14.548,94 13.765,98 12.638,51 16.428,87
Total 29.727,31 31.862,07 32.483,09 34.029,71 42.179,20
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
(1) Subsector Generalitat.
(2) El pressupost inicial del 2017 inclou per primera vegada els recursos del FEAGA vinculats a la Política Agrària Comunitària, dels quals la Generalitat fa d’intermediària, per un import de 275 milions d’euros. També l'epígraf "Altres transferències del sector públic estatal" conté per primera vegada la totalitat dels recursos finalistes previstos (beques, servei públic d'ocupació, etc.) així com un import de 619M€ en concepte d'altres fons específics de finançament autonòmic (millora del finançament).
(3) Fins al 2010 els imports corresponen als del fons de suficiència.
(4) Inclou el finançament de la policia autonòmica abans de la seva integració al Fons de Suficiència i l'acord de finançament sanitari. En 2010 conté la compensació per la supressió de l'impost de patrimoni (536,7 M€) i la bestreta a compte dels recursos previstos pel nou sistema de finançament. En 2015 s'inclou una bestreta del fons de competitivitat (789M€).
(5) En 2015 conté una previsió de 635,1M€ de l'Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit aprovat per la Generalitat de Catalunya i que va ser declarat inconstitucional.
Notes:
- No es van aprovar les lleis de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Per obtenir una millor interpretació de les dades podeu consultar la Memòria explicativa dels pressupostos de cada exercici.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/661