Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Despeses. Per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2020 Despeses. Per capítols (1/2)
Generalitat CatSalut i Entitats aut. tratives Entitats aut. comercials i financeres Entitats de dret públic Societats mercantils
Despeses (I + II + III) 42.179,20 10.146,51 45,27 7.901,26 1.407,50
1. Remuneracions del personal 6.573,46 156,12 5,21 2.941,01 289,27
2. Despeses corrents de béns i serveis 2.385,61 5.418,09 31,79 2.386,02 573,94
3. Despeses financeres 879,51 0,03 1,36 313,61 35,56
4. Transferències corrents 20.462,55 4.285,63 8,00 505,73 0,21
5. Fons de contingència 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 30.551,13 9.859,86 45,01 6.146,37 898,98
6. Inversions reals 487,94 171,38 0,23 504,70 404,39
7. Transferències de capital 734,52 34,24 0,00 199,86 0,00
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.222,45 205,62 0,23 704,56 404,39
Subtotal operacions no financeres (I + II) 31.773,59 10.065,48 45,24 6.850,93 1.303,37
8. Variació d'actius financers 747,75 81,03 0,03 666,03 21,72
9. Variació de passius financers 9.657,86 0,00 0,00 384,30 82,42
III. Operacions financeres (8 i 9) 10.405,62 81,03 0,03 1.050,32 104,13
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. 2020 Despeses. Per capítols (2/2)
Consorcis Fundacions Total no consolidat Despeses consolidables Total consolidat
Despeses (I + II + III) 4.556,3 753,3 66.989,4 20.931,9 46.057,5
1. Remuneracions del personal 1.545,22 399,03 11.909,33 0,00 11.909,33
2. Despeses corrents de béns i serveis 1.769,70 298,04 12.863,18 4.325,98 8.537,21
3. Despeses financeres 10,77 9,85 1.249,33 5,25 1.244,08
4. Transferències corrents 1.024,78 12,96 26.299,85 14.669,24 11.630,62
5. Fons de contingència 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 4.350,47 719,87 52.571,70 19.000,47 33.571,24
6. Inversions reals 111,40 17,42 1.697,45 317,05 1.380,39
7. Transferències de capital 36,74 0,00 1.005,36 392,05 613,31
II. Operacions de capital (6 i 7) 148,14 17,42 2.702,81 709,10 1.993,70
Subtotal operacions no financeres (I + II) 4.498,61 737,29 55.274,51 19.709,57 35.564,94
8. Variació d'actius financers 0,54 0,00 1.517,10 1.079,40 437,69
9. Variació de passius financers 57,16 16,03 10.197,77 142,91 10.054,85
III. Operacions financeres (8 i 9) 57,70 16,03 11.714,86 1.222,32 10.492,55
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.

Índex [+]