Saltar al contingut principal

Generalitat de Catalunya. Pressupost liquidat. Ingressos i despeses. Per capítols

Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2020 Ingressos. Per capítols
Previsions inicials Previsions finals Drets liquidats
Ingressos (I + II + III) 42.179,20 45.741,82 46.029,12
1. Impostos directes 12.816,56 12.816,56 13.152,10
2. Impostos indirectes 13.243,77 13.243,77 12.237,48
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 362,13 372,29 372,50
4. Transferències corrents 4.986,05 7.781,04 8.026,70
5. Ingressos patrimonials 22,98 24,22 31,64
I. Operacions corrents (1 a 5) 31.431,49 34.237,88 33.820,42
6. Alienació d'inversions reals 9,44 9,44 2,25
7. Transferències de capital 374,90 576,34 363,70
II. Operacions de capital (6 i 7) 384,34 585,77 365,96
Subtotal operacions no financeres (I + II) 31.815,83 34.823,65 34.186,38
8. Variació d'actius financers 144,11 155,71 167,70
9. Variació de passius financers 10.219,27 10.762,46 11.675,05
III. Operacions financeres (8 i 9) 10.363,37 10.918,17 11.842,75
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.
Generalitat de Catalunya (1). Pressupost liquidat. 2020 Despeses. Per capítols
Crèdits inicials Crèdits definitius Obligacions reconegudes
Despeses (I + II + III) 42.179,20 49.088,41 48.134,18
1. Remuneracions del personal 6.573,46 6.460,18 6.280,23
2. Despeses corrents de béns i serveis 2.385,61 2.683,83 2.361,15
3. Despeses financeres 879,51 799,39 799,15
4. Transferències corrents 20.462,55 25.861,44 25.578,70
5. Fons de contingència 250,00 2,21 0,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 30.551,13 35.807,04 35.019,22
6. Inversions reals 487,94 486,17 393,20
7. Transferències de capital 734,52 1.021,47 958,67
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.222,45 1.507,64 1.351,87
Subtotal operacions no financeres (I + II) 31.773,59 37.314,68 36.371,09
8. Variació d'actius financers 747,75 881,78 871,15
9. Variació de passius financers 9.657,86 10.891,94 10.891,94
III. Operacions financeres (8 i 9) 10.405,62 11.773,73 11.763,09
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda
(1) Subsector Generalitat.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/668