Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Impost de béns immobles (IBI)
Tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes que estableix el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI). La gestió d'aquest tribut és competència dels ajuntaments amb el suport de l'Administració estatal, especialment en els municipis amb mitjans escassos. El Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI), classifica els béns immobles en urbans, rústics i de característiques especials.

Aspectes metodològics

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles que es determina, es notifica i és susceptible d'impugnació conforme al que disposen les normes reguladores del cadastre immobiliari.

La base liquidable és el resultat d'aplicar una reducció a la base imposable, que es calcula segons el que disposen els articles 67 al 70 del TRLCI.

La quota íntegra és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a què es refereix l'article 72 del TRLCI.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".