Saltar al contingut principal

Edificis destinats principalment a habitatge. Per grau de conservació. Comarques i Aran, àmbits i províncies. Metodologia

  Definició de conceptes

  Edifici (Cens d'edificis 2011)
  Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).
  Grau de conservació dels edificis
  Condicions en què es troba un edifici en el moment censal.
  Grau de conservació dels edificis. Bon estat
  Estat d'un edifici que no presenta cap circumstància de les indicades pels estats “deficient”, “mal estat” o “ruïnós”.
  Grau de conservació dels edificis. Deficient
  Estat d'un edifici que presenta alguna de les anomalies següents: graons desgastats, baixants de pluja o d'aigües residuals en mal estat, humitats a la part baixa de l'edifici o filtracions en el sostre.
  Grau de conservació dels edificis. Mal estat
  Estat d'un edifici en què hi ha esquerdes evidents o bombaments en alguna de les façanes o en els murs de l'escala; hi ha inclinacions en els graons de les escales per haver cedit el terreny; falta horitzontalitat en els sostres o sòls.
  Grau de conservació dels edificis. Ruïnós
  Estat d'un edifici que es troba apuntalat o s'ha notificat, mitjançant una declaració oficial definitiva o en tràmit, que el seu estat d'abandó i deteriorament el fan inservible.
  Habitatge familiar (cens)
  Habitació o conjunt d'habitacions que ocupen un edifici o una part que n'està estructuralment separada i que, per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a habitatge d'una o diverses persones i no s'utilitzen per a altres fins. Dins d'aquest concepte s'hi inclouen: habitatge principal, habitatge secundari i habitatge desocupat.

  Aspectes metodològics

  El Cens d'edificis és el conjunt d'operacions de recollida, elaboració, valoració i anàlisi de les dades dels edificis existents d'un país amb referència a un moment o període determinat. Es realitza amb periodicitat decennal i permet determinar el nombre, distribució geogràfica i característiques dels edificis existents en la data de referència.

  A Espanya, el Cens d'edificis és una operació d'àmbit estatal, duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

  El Cens d'edificis del 2011 és una operació estadística que s'ha realitzat amb data de referència 1 de novembre del 2011 conjuntament amb els Censos de població i habitatges 2011. Ha estat dissenyada per recopilar informació exhaustiva de tots els edificis del territori que estiguin acabats, en els quals hi ha algun habitatge, amb enumeració de tots els immobles que hi estan situats i la determinació de les seves característiques bàsiques.

  Els objectius del Cens d'edificis són:

  • enumerar i georeferenciar tots els edificis que tinguin algun immoble que sigui un habitatge
  • determinar les característiques dels edificis mitjançant un qüestionari d'edifici
  • enumerar tots els immobles continguts a cada edifici
  • seleccionar els immobles que formaran part de la mostra de l'Enquesta de població i habitatges
  • En efectuar-se amb caràcter exhaustiu, permetrà disposar d'un directori georeferenciat complet d'edificis amb algun habitatge i de tots els seus immobles. La georeferenciació permet la identificació de l'edifici davant canvis a l'adreça postal i, en conseqüència, la seva identificació inequívoca.

  L'àmbit poblacional del Cens d'edificis del 2011 està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

  No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

  Així mateix, tampoc s'inclouen:

  • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
  • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics…
  • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

  Les variables incloses al Cens d'edificis 2011 són les següents:

  • tipus d'edifici
  • nombre d'immobles de l'edifici
  • any de construcció
  • plantes de l'edifici
  • estat de conservació de l'edifici
  • tipus d'habitatge
  • instal·lacions de l'edifici

  Al Cens d'edificis del 2001 es va realitzar conjuntament amb el Cens de població i habitatge, amb data de referència 1 de novembre. S'enumeren tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents de les de l'habitatge, amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables només s'inclouen els acabats.

  Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària.També s'hi van incloure tant els edificis acabats com els que estaven en construcció i havien cobert aigües, és a dir, els que tenien acabada l'estructura general de l'edifici i havien cobert l'últim pis. Se'n van excloure els edificis següents:

  • els que s'enderrocaven o estaven buits perquè es trobaven en estat ruïnós.
  • els destinats exclusivament a la producció agrària.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".