Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Habitatge iniciat
Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.
Local
Recinte estructuralment separat i independent on es porten o es poden portar a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa.

Aspectes metodològics

La informació sobre edificis iniciats procedeix dels visats d'obres d'edificació dels col·legis d'aparelladors de Catalunya.

Quant als locals, hi consten tots aquells en què es duu a terme qualsevol de les activitats incloses a la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009), llevat de la producció agrària.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".