Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Estudis en curs
Aquells que tenen un programa establert, una durada mínima de tres mesos i que estan associats a un centre d'ensenyament oficial o privat, encara que es tracti d'ensenyament lliure, a distància, per correspondència, etc.

Aspectes metodològics

Untitled

Els censos de població incorporen una pregunta relativa als estudis en curs de les persones que en la data de referència es trobessin cursant estudis de qualsevol tipus.

L'Anuari recull informació dels Censos 2001 i 2011. La pregunta s'adreça a les persones de 16 anys i més i és de resposta múltiple: es poden senyalar un màxim de tres categories.


Cens de població 2001

Els estudis en curs comprenen:

 • Ensenyaments inicials per a adults (alfabetització, educació bàsica).
 • Programes de garantia social.
 • ESO, educació secundària per a adults.
 • Batxillerat, BUP, COU.
 • Escola Oficial d'Idiomes.
 • Ensenyaments artístics de grau elemental o mitjà.
 • Formació professional de grau mitjà o equivalent.
 • Formació professional de grau superior, FP II o equivalent.
 • Diplomatura universitària, arquitectura o enginyeria tècnica o equivalent.
 • Llicenciatura universitària, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Estudis de postgrau, màster, MIR o anàlegs.
 • Doctorat.
 • Altres cursos de formació: Curs de l'INEM, escola taller o un altre curs per a aturats. Curs de formació promogut per l'empresa (només per a ocupats). Altres cursos no esmentats abans (informàtica, preparació d'oposicions, etc.), idiomes en acadèmies, cursos culturals o recreatius, etc.).

Cens de població 2011

Els estudis en curs comprenen:

 • ESO, educació secundària per a adults.
 • Programes de qualificació professional inicial.
 • Batxillerat.
 • Grau mitjà d'FP, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius o equivalent.
 • Ensenyaments d'escoles oficials d'idiomes.
 • Ensenyaments professionals de música i dansa.
 • Grau superior d'FP, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius o equivalent.
 • Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.
 • Estudis de graus universitaris i d'ensenyaments artístics o equivalents.
 • Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Màster oficial universitari, especialitats mèdiques o anàlegs.
 • Doctorat.
 • Altres cursos d'educació reglada (ensenyaments inicials per a adults…).
 • Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació.
 • Altres cursos de formació no reglats.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.


La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".