Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Associació
Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.
Col·legi professional
Corporació de dret públic que es configura com a instàncies de gestió dels interessos públics vinculats a l'exercici d'una professió determinada i com a vehicle de participació de les persones col·legiades en l'administració d'aquests interessos.
Cooperativa
Empresa formada per persones físiques o jurídiques que s'uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Es constitueix amb un mínim de 3 socis. S'exceptuen les cooperatives de consumidors i usuaris i les cooperatives de segon grau. L'empresa cooperativa es basa en uns principis establerts per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI). Entre els principis que la identifiquen, cal destacar la democràcia empresarial, la participació econòmica dels socisd, l'interès per proporcionar formació i informació als socis així com la millora econòmica i social, tant dels components com de l'entorn comunitari.
Federació
Constitució de diverses associacions. Al ser torn, diverses federacions poden constituir-se en confederacions.
Fundació
Entitat sense ànim de lucre constituïda per una o diverses persones fundadores, mitjançant l'afectació d'uns béns o d'uns drets de contingut econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per altres mitjans al compliment de finalitats d'interès general. La fundació adquireix personalitat jurídica definitiva amb la inscripció de la carta fundacional en el Registre de Fundacions del Departament de Justícia.

Aspectes metodològics

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".