Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Malaltia de declaració obligatòria (MDO)
Malaltia transmissible que el metge està obligat a comunicar en ser d'especial importància per a la comunitat.
Síndrome d'immunodeficiència adquirida (SIDA)
Malaltia transmissible provocada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH). Es caracteritza per l'aparició d'una o diverses malalties (per això s'anomena síndrome) que es desenvolupen com a conseqüència de l'alteració del sistema immunològic.

Aspectes metodològics

El sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) gestiona la vigilància i el control de les principals malalties transmissibles, algunes de les quals estan sotmeses a programes de prevenció sistemàtica, com és el cas de les malalties immunoprevenibles.

El sistema de malalties de declaració obligatòria (MDO) es basa en la declaració que fan els metges quan sospiten de l'existència de qualsevol de les malalties que conformen la llista de les MDO. Una de les funcions principals del MDO és la vigilància epidemiològica d'aquestes malalties i els brots epidèmics de qualsevol etiologia que s'han considerat objecte de control prioritari a Catalunya.

Les malalties que s'han de declarar de forma numèrica són les següents: enteritis i diarrees, escarlatina, grip, leptospirosi, varicel•la, infecció genital per clamídia, oftàlmia neonatal, altres infeccions de transmissió sexual, condiloma acuminat, herpes genital i infecció per tricomones.

L'any 1996, coincidint amb la publicació del Reial decret de creació de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica, el Grup de Treball de Vigilància Epidemiològica del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va consensuar unes definicions de cas de les malalties a declarar que permetessin distingir entre els casos declarats, els confirmats i els que no ho són de manera uniforme, en l'àmbit de tot l'Estat espanyol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".