Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Fumador passiu
És aquella persona que, tot i no ser fumadora, aspira el fum del tabac.
Persona fumadora
És aquella que consumeix tabac, ja sigui de forma habitual o esporàdica. Les conseqüències depenen de diversos factors, com el nombre de cigarretes, la profunditat de la calada, el temps de retenció del fum en els pulmons, els anys de consum, etc.
Tabaquisme
És una drogodependència en la qual intervenen factors de comportament, psicològics, socials i farmacològics. Dóna lloc a un consum reiterat de tabac amb greus conseqüències per a la salut.

Aspectes metodològics

Pel que fa a les dades sobre el consum de tabac, que gestiona el Departament de Salut, fins al 2006 les dades procedien de l'Enquesta de salut, de periodicitat quadriennal. A partir del 2011 les dades procedeixen d'una enquesta contínua, i té caràcter anual.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".