Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Jutjats penals
Òrgans judicials amb competències respecte de l'enjudiciament i de la resolució dels delictes als quals la llei assenyali pena privativa de llibertat de durada no superior a cinc anys i faltes que hi estiguin relacionades. L'àmbit territorial d'aquests òrgans és el de la província o bé, quan la llei ho estableix, el d'un o més partits judicials de la mateixa província. Tenen la seu a la capital de la província o, en el cas de les demarcacions d'àmbit inferior a la província, a la capital del partit judicial que la llei determina.

Aspectes metodològics

Els jutjats i tribunals de la jurisdicció ordinària s'organitzen en diferents ordres jurisdiccionals per raó de la matèria dels assumptes de què coneixen. Els ordres són: penal, civil, social i contenciós administratiu.

Un altre criteri d'organització és el territorial, d'acord amb l'abast territorial de les seves competències, i pot ser estatal, autonòmic, supraprovincial, provincial, infraprovincial, de partit judicial o municipal.

Finalment, els òrgans judicials es classifiquen en òrgans unipersonals (jutjats) i en òrgans col·legiats (tribunals) segons el nombre de persones que en siguin titulars.

L'òrgan judicial superior en tots els ordres és el Tribunal Suprem que té competència a tot el territori espanyol. Un altre tribunal amb competència a tot l'Estat és l'Audiència Nacional que coneix d'assumptes penals, contenciosos i socials d'àmbit superior al d'una comunitat autònoma.

Amb competència a tot el territori i sense formar part de la jurisdicció ordinària, el Tribunal Constitucional coneix dels recursos d'inconstitucionalitat contra lleis i disposicions normatives, dels recursos d'empara per violació de drets fonamentals i dels conflictes de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes o dels que tinguin aquestes entre si.

Tipus d'òrgans judicials

A Catalunya hi tenen seu els òrgans judicials següents:

 • Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • Audiències provincials
 • Jutjats degans
 • Jutjats de primera instància i instrucció
 • Jutjats de família i Jutjats de capacitat i estat civil de les persones
 • Jutjats mercantils
 • Jutjats del registre civil exclusiu
 • Jutjats de violència sobre la dona
 • Jutjats de menors
 • Jutjats de vigilància penitenciària
 • Jutjats penals
 • Jutjats socials
 • Jutjats contenciosos administratius
 • Jutjats de pau

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".