Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Mesures penals alternatives
Compliment d'obligacions o tractaments imposats a l'autor d'un delicte per un jutge o tribunal com a pena alternativa a l'internament a la presó. Les mesures penals alternatives s'articulen entorn als supòsits previstos al Codi Penal del 1995, com a acords judicials que permeten donar una resposta als fets delictius d'una manera menys aflictiva que l'internament. Algunes d'aquestes mesures penals alternatives són treballs en benefici de la comunitat, compareixences davant l'Administració, participació en programes formatius, internament en centres psiquiàtrics, etc.

Aspectes metodològics

L'entrada en vigor del nou Codi penal, l'1 de gener de 1996, obliga a classificar els presos a partir d'una nova tipologia de delictes, que coexistirà amb la classificació de l'antic Codi penal. A efectes estadístics cal remarcar, que cada pres es comptabilitza només per un únic delicte, aquell pel qual està subjecte a una condemna major.

S'ofereixen dades dels enjudiciats dels jutjats penals creats amb la competència d'enjudiciar i sentenciar els delictes menys greus i l'activitat de les audiències provincials. La informació de la població penitenciària és a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".