Saltar al contingut principal
Conflictivitat constitucional. 2020 Tribunal Constitucional
2020 1981-2020 (1)
GENERALITAT-ESTAT (2)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 1 22
Requeriments no continuats (4) 0 202
Assumptes plantejats al TC 1 390
Assumptes admesos al TC 2 387
Recursos 1 108
Conflictes 1 279
Assumptes finalitzats 1 390
Per sentència del TC 1 312
recursos 0 107
conflictes 1 205
Per desistiment (5) 0 58
recursos 0 3
conflictes 0 55
Per assentiment (6) 0 0
conflictes 0 6
Per desaparició de l'objecte (7) 0 14
recursos 0 1
conflictes 0 13
Assumptes pendents a final de 2020 2 -
Recursos 1 -
Conflictes 1 -
ESTAT-GENERALITAT (8)
Procediments 33.2 LOTC finalitzats (3) 3 35
Requeriments no continuats (4) 0 40
Assumptes admesos al TC 2 177
Recursos 2 100
Conflictes 0 70
Impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 7
Assumptes finalitzats 2 175
Per sentència del TC 2 131
recursos 1 88
conflictes 1 37
impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 6
Per desistiment (5) 0 35
recursos 0 10
conflictes 0 25
Per assentiment (6) 0 5
conflictes 0 5
Per desaparició de l'objecte (7) 0 4
conflictes 0 3
impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 1
Assumptes pendents a final de 2020 3 -
Recursos 3 -
Conflictes 0 -
Impugnacions disposicions autonòmiques títol V LOTC 0 -
Recursos d'inconstitucionalitat d'altres ens estatals
Contra lleis de la Generalitat (9)
plantejats 4 29
sentenciats 0 22
desistits 0 1
desaparegut l'objecte 0 2
pendents a final de 2020 4 -
Contra disposicions de l'Estat en els quals intervé la Generalitat (10)
plantejats 0 2
sentenciats 0 2
pendents a final de 2020 0 -
Conflictes de competència de la Generalitat contra altres CCAA
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 1
Desistits 0 0
Pendents a final de 2020 0 -
Conflictes de l'autonomia local contra lleis de la Generalitat
Plantejats 0 1
Sentenciats 0 0
Extingits 0 1
Pendents a final de 2020 0 -
Qüestions d'inconstitucionalitat plantejades pels tribunals
Sobre lleis de la Generalitat (11)
plantejades i admeses 0 61
sentenciades 0 54
desaparegut l'objecte 0 7
pendents a final de 2020 0 -
Font: Departament de la Presidència. Gabinet Jurídic.
(1) Es recull el total acumulat corresponent a l'actual etapa constitucional. La conflictivitat ha estat comptabilitzada de la manera següent: pel que fa als requeriments, recursos i conflictes, segons la data de la disposició o acte impugnats; els assumptes finalitzats, segons la data de la sentència o de l'acte de finalització dictats pel Tribunal Constitucional (TC); i els assumptes que estan pendents, segons l'any de la disposició o acte impugnat.
(2) Es refereix a les actuacions iniciades pels òrgans de la Generalitat contra normes o actes estatals.
(3) Són els procediments de negociació bilateral Generalitat-Estat que se segueixen d'acord amb l'art. 33.2 LOTC per resoldre les discrepàncies competencials manifestades en relació amb normes amb rang de llei que han acabat amb acord bilateral o sense acord però la discrepància no es formalitza en un recurs. Han estat comptabilitzats de la manera següent: pel que fa als finalitzats, segons la data de presentació al Tribunal Constitucional de l'acord final; pel que fa als pendents, segons l'any de la disposició impugnada.
(4) Són les controvèrsies que han trobat resposta per avinença en la fase del requeriment previ i que no han arribat a plantejar-se com a conflictes davant el TC.
(5) A petició de la part que va plantejar la controvèrsia.
(6) A petició de la part contra la qual es va formular la impugnació.
(7) Com a conseqüència de la doctrina del TC continguda en una sentència dictada en un tema similar i que aporta una resposta aplicable a la situació controvertida.
(8) Actuacions començades pel Govern de l'Estat contra normes i actes de la Generalitat.
(9) Recursos plantejats pel Defensor del Poble o per més de 50 diputats de les Corts Generals.
(10) Recursos plantejats per tercers legitimats contra normes amb rang de llei de l'Estat en els quals la Generalitat es persona i intervé.
(11) Es comptabilitzen segons l'any de la seva admissió a tràmit per part del TC.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/890