Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Empreses (nombre) 25.528 6.529 20.732 1.477
Establiments (nombre) 26.528 6.754 21.194 1.673
Persones ocupades (nombre) 71.752 32.805 54.543 16.596
Ingressos d'explotació 4.776.606 4.080.779 4.436.686 1.299.354
Volum de negoci 4.658.588 3.772.955 4.291.462 604.032
Treballs realitzats per a l'actiu 7.679 21.905 59.787 104.816
Subvencions a l'explotació 1.747 18.153 44.334 543.981
Resta d'ingressos d'explotació 108.592 267.766 41.103 46.525
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 363 2.107 6.645 -1.226
Variació existències productes acabats i en curs 5.539 551 5.451 2.297
Despeses d'explotació 3.802.806 2.157.085 3.831.141 1.346.229
Consum de mercaderies 6.049 402.431 137.580 34.255
Consum de primeres matèries i altres proveïments 105.915 137.546 469.125 90.624
Treballs realitzats per altres empreses 257.855 249.723 744.659 89.614
Despeses de personal 1.692.158 1.857.144 1.444.549 595.716
Sous i salaris 1.358.352 1.507.320 1.140.821 469.136
Càrregues socials i altres despeses de personal 333.806 349.824 303.728 126.580
Despeses en serveis exteriors 1.601.291 1.561.192 934.997 366.060
Dotacions per a amortitzacions 73.101 158.813 89.951 129.127
Resta de despeses d'explotació 66.437 -2.209.764 10.280 40.835
Inversió bruta en actius materials 122.232 150.946 96.358 78.836
Inversió bruta en actius intangibles 31.890 83.405 61.731 95.997
Resultat de l'exercici 251.190 6.022.586 229.192 -55.259
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2018 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Empreses (nombre) 9.784 15.600 1.493 81.145
Establiments (nombre) 9.901 16.401 1.624 84.074
Persones ocupades (nombre) 30.775 27.928 4.610 239.009
Ingressos d'explotació 4.418.321 1.937.690 217.002 21.166.440
Volum de negoci 4.347.869 1.830.842 215.117 19.720.866
Treballs realitzats per a l'actiu 4.325 53.194 106 251.812
Subvencions a l'explotació 2.191 36.916 487 647.810
Resta d'ingressos d'explotació 63.936 16.738 1.292 545.952
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 18.197 -283 -130 25.672
Variació existències productes acabats i en curs 32 3.295 375 17.539
Despeses d'explotació 4.152.893 1.446.784 187.442 16.924.381
Consum de mercaderies 1.725.236 43.340 46.662 2.395.554
Consum de primeres matèries i altres proveïments 209.907 130.328 20.503 1.163.948
Treballs realitzats per altres empreses 492.262 254.259 9.284 2.097.655
Despeses de personal 867.860 528.805 69.965 7.056.197
Sous i salaris 694.376 419.655 54.664 5.644.323
Càrregues socials i altres despeses de personal 173.484 109.151 15.301 1.411.874
Despeses en serveis exteriors 730.817 408.080 36.625 5.639.062
Dotacions per a amortitzacions 44.987 71.121 3.835 570.936
Resta de despeses d'explotació 81.823 10.851 568 -1.998.970
Inversió bruta en actius materials 55.499 41.312 5.988 551.172
Inversió bruta en actius intangibles 12.175 79.181 322 364.701
Resultat de l'exercici 179.264 183.059 4.570 6.814.602
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.