Saltar al contingut principal

Activitats professionals, científiques i tècniques. Principals resultats. Per branques

Activitats professionals, científiques i tècniques. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Jurídiques i comptabilitat Seus centrals i consultoria empresarial Serveis tècnics arquitectura i enginyeria; anàlisis tècn. Recerca i desenvo- lupament
Empreses (nombre) 25.270 5.456 19.776 1.392
Establiments (nombre) 26.060 5.679 20.216 1.559
Persones ocupades (nombre) 69.533 26.473 50.145 15.523
Ingressos d'explotació 4.927.484 3.341.899 4.223.958 1.209.284
Volum de negoci 4.830.137 3.025.042 4.090.001 559.509
Treballs realitzats per a l'actiu 1.677 15.425 43.501 80.464
Subvencions a l'explotació 1.721 14.347 47.933 520.057
Resta d'ingressos d'explotació 93.949 287.083 42.523 49.253
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies -4.660 -4.944 -1.796 1.989
Variació existències productes acabats i en curs 4.078 2.075 16.914 -292
Despeses d'explotació 3.825.253 3.625.584 3.642.913 1.224.932
Consum de mercaderies 13.091 136.690 97.564 31.516
Consum de primeres matèries i altres proveïments 108.618 190.075 473.201 81.203
Treballs realitzats per altres empreses 304.084 290.103 785.789 89.493
Despeses de personal 1.659.148 1.391.766 1.282.986 554.114
Sous i salaris 1.321.972 1.126.353 1.003.244 434.181
Càrregues socials i altres despeses de personal 337.176 265.414 279.742 119.933
Despeses en serveis exteriors 1.615.200 1.180.546 882.230 320.294
Dotacions per a amortitzacions 77.204 106.538 86.138 113.090
Resta de despeses d'explotació 47.909 329.865 35.006 35.222
Inversió bruta en actius materials 76.033 199.155 71.575 63.671
Inversió bruta en actius intangibles 30.491 65.476 144.115 83.930
Resultat de l'exercici 123.258 -454.389 227.880 -22.635
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
Activitats professionals, científiques i tècniques. 2017 Principals resultats. Per branques CCAE-2009
Publicitat i estudis mercat Altres professionals i tècniques Veterinàries Total
Empreses (nombre) 9.000 15.653 1.419 77.965
Establiments (nombre) 9.327 16.147 1.514 80.502
Persones ocupades (nombre) 27.953 27.505 4.323 221.455
Ingressos d'explotació 4.255.139 1.734.525 206.271 19.898.560
Volum de negoci 4.165.011 1.641.498 199.648 18.510.846
Treballs realitzats per a l'actiu 2.826 51.939 268 196.100
Subvencions a l'explotació 12.700 25.792 990 623.541
Resta d'ingressos d'explotació 74.602 15.297 5.365 568.073
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 773 796 67 -7.776
Variació existències productes acabats i en curs 2.594 4.485 339 30.193
Despeses d'explotació 3.971.170 1.279.903 181.054 17.750.809
Consum de mercaderies 1.552.639 38.590 47.646 1.917.736
Consum de primeres matèries i altres proveïments 202.459 104.786 20.437 1.180.778
Treballs realitzats per altres empreses 547.107 243.215 9.886 2.269.678
Despeses de personal 792.295 501.038 64.116 6.245.464
Sous i salaris 637.977 397.629 50.804 4.972.159
Càrregues socials i altres despeses de personal 154.319 103.409 13.312 1.273.304
Despeses en serveis exteriors 725.311 315.407 34.950 5.073.939
Dotacions per a amortitzacions 81.760 65.053 3.441 533.223
Resta de despeses d'explotació 69.599 11.814 578 529.992
Inversió bruta en actius materials 37.862 40.065 10.032 498.392
Inversió bruta en actius intangibles 8.405 62.009 137 394.564
Resultat de l'exercici 370.318 151.098 3.833 399.364
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l’Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l'INE.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/963