Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Establiment
Empresa (o part d'aquesta), situada en una ubicació geogràfica concreta i des de la qual s'exerceixen activitats econòmiques per compte de l'empresa.

Aspectes metodològics

S'ofereix informació de l'Estadística d'empreses i establiments que l'Idescat elabora a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. Aquesta operació presenta el nombre d'empreses i establiments amb activitat a Catalunya segons diversos criteris: per sectors d'activitat, per condició jurídica, per nombre d'assalariats. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les Comunitats de propietaris i el servei domèstic.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica les empreses per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya, també s'hi inclouen).

Fins a l'any de referència 2018 el concepte d'empresa coincideix amb el d'unitat legal, però canvia a partir del 2019. El nou concepte estadístic d'empresa incideix en l'estructura organitzativa, l'autonomia de decisió i l'orientació al mercat de l'empresa. En definitiva, es prioritzen els factors econòmics de les unitats davant de la visió tradicional, més orientada als aspectes legals. Les unitats legals que no formen part de grups d'empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".