Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Població estacional ETCA
Saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual).
Població ETCA
Població present en un municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia (equivalència a temps complet anual). Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.
Població resident
Població empadronada en un municipi.

Aspectes metodològics

Les estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.). No han estat considerats els moviments sense pernoctació diferents a treball o estudi (per exemple, lleure, compres).

Les estimacions de població estacional es conceben com una activitat estadística de síntesi, que recull informació de diverses fonts, com ara els padrons d'habitants, els censos de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. Les fonts tenen desagregació territorial i temporal molt diversa, i en general no ofereixen resultats anuals d'àmbit municipal, raó per la qual cal aplicar models matemàtics i mètodes d'estimació d'àrees petites.

La unitat de mesura de les estimacions de població estacional són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

El marc conceptual de les estimacions de població estacional inclou quatre variables. D'una banda, la població ETCA i la població estacional ETCA mesuren la població resident junt amb els fluxos d'entrada i de sortida al municipi. D'una altra, la població vinculada ETCA i la població vinculada mesuren la població resident i només els fluxos d'entrada al municipi.

Les Estimacions de població estacional (base 2002) ofereixen resultats per al període 2002-2014.

Durant aquests anys s'han introduït diverses modificacions metodològiques i s'han revisat les dades d'alguns anys per garantir la comparabilitat temporal. Per a més informació, consulteu la metodologia de la font de la taula.

L'Idescat ha incorporat millores en l'estimació de la població estacional i ha establert una nova base (2016), que incorpora la informació derivada de noves estadístiques, principalment de les de moviment turístic. Amb l'objectiu de facilitar la comparabilitat amb les dades de l'any 2016, l'Idescat ha revisat les estimacions de l'any 2015, d'acord amb els criteris d'aquesta nova base 2016.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".