Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC). Ingressos i despeses per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC) (1). 2012-2020 Ingressos. Per capítols
2012 2014 2015 2017 2020
Ingressos (I + II + III) 33.089,38 34.979,22 36.045,79 37.100,02 45.410,49
1. Impostos directes 8.116,31 7.696,56 8.765,57 9.630,15 12.816,56
2. Impostos indirectes 9.307,15 8.703,05 9.382,20 10.912,22 13.243,77
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 2.176,14 2.339,49 2.449,56 2.651,66 2.506,30
4. Transferències corrents 5.714,28 5.070,61 5.530,36 6.433,05 5.783,77
5. Ingressos patrimonials 64,44 1.559,28 624,92 170,65 100,43
I. Operacions corrents (1 a 5) 25.378,31 25.368,99 26.752,61 29.797,73 34.450,83
6. Alienació d'inversions reals 1.251,28 1.033,11 255,46 94,29 113,02
7. Transferències de capital 320,55 42,66 829,00 110,27 400,06
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.571,83 1.075,77 1.084,46 204,56 513,08
Subtotal operacions no financeres (I + II) 26.950,14 26.444,76 27.837,07 30.002,29 34.963,91
8. Variació d'actius financers 476,24 36,31 157,54 95,28 85,66
9. Variació de passius financers 5.663,01 8.498,15 8.051,18 7.002,45 10.360,92
III. Operacions financeres (8 i 9) 6.139,24 8.534,46 8.208,72 7.097,73 10.446,58
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
(1) Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
Notes:
- No s'ha aprovat llei de pressupostos per a l'exercici 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC) (1). 2012-2020 Despeses. Per capítols
2012 2014 2015 2017 2020
Despeses (I + II + III) 33.089,38 34.979,22 36.045,79 37.100,02 45.410,49
1. Remuneracions del personal 9.401,19 8.695,14 9.269,00 9.928,91 11.908,22
2. Despeses corrents de béns i serveis 7.445,69 7.334,49 7.720,71 8.216,11 8.383,33
3. Despeses financeres 2.128,61 2.301,83 2.037,49 979,50 1.229,28
4. Transferències corrents 8.681,34 8.683,79 8.936,69 10.206,41 11.620,41
5. Fons de contingència 250,00 45,00 200,00 330,00 250,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 27.906,83 27.060,25 28.163,89 29.660,93 33.391,25
6. Inversions reals 1.551,47 1.004,68 1.203,62 1.058,57 1.306,93
7. Transferències de capital 610,24 478,62 458,10 536,77 614,76
II. Operacions de capital (6 i 7) 2.161,71 1.483,30 1.661,72 1.595,34 1.921,69
Subtotal operacions no financeres (I + II) 30.068,54 28.543,55 29.825,61 31.256,26 35.312,93
8. Variació d'actius financers 502,25 170,18 182,43 100,45 156,75
9. Variació de passius financers 2.518,59 6.265,50 6.037,75 5.743,30 9.940,82
III. Operacions financeres (8 i 9) 3.020,83 6.435,67 6.220,19 5.843,75 10.097,56
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
(1) Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
Notes:
- No s'ha aprovat llei de pressupostos per a l'exercici 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/990