Saltar al contingut principal

Concessions de nacionalitat espanyola. Per sexe i continent de nacionalitat anterior. Províncies. Metodologia

  Definició de conceptes

  Nacionalitat
  Vincle jurídic que uneix la persona amb l'Estat i del qual es deriven una sèrie de drets i obligacions.

  Aspectes metodològics

  L'estadística de concessions de la nacionalitat espanyola aporta informació sobre el nombre d'estrangers que accedeixen a la nacionalitat espanyola per residència a Espanya, en les condicions que es determinen en el Codi civil: per possessió d'estat (art. 18 CC), per adopció (art. 19 CC), per opció (art. 20 CC), per carta de naturalesa (art. 21 CC) o per residència (art. 22 CC).

  En aquesta estadística es recullen únicament els supòsits d'adquisició de nacionalitat per residència a Espanya, que és la via més comuna per als estrangers.

  Per a l'adquisició de la nacionalitat per residència és necessari haver residit a Espanya de forma legal, continuada i immediatament anterior a la petició durant un termini de deu anys, cinc, dos o un, segons els casos:

  • Deu anys: norma general.
  • Cinc anys: per a les persones que han obtingut la condició de refugiats.
  • Dos anys: per als nacionals d'origen de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal o de sefardites.
  • Un any: per a les persones que es trobin en alguna de les situacions següents:
   • a) han nascut en territori espanyol
   • b) no han exercit oportunament la facultat d'optar
   • c) han estat subjectes legalment a la tutela, guarda o acolliment d'un ciutadà o institució espanyola durant dos anys consecutius, fins i tot si continuen en aquesta situació en el moment de la sol·licitud
   • d) en el moment de la sol·licitud fa un any que estan casats amb espanyol o espanyola i no estan separats legalment o de fet (té residència legal a Espanya el cònjuge que convisqui amb funcionari diplomàtic o consular espanyol acreditat a l'estranger)
   • e) són vidus o vídues d'espanyola o espanyol, si a la mort del cònjuge no existeix separació legal o de fet
   • f) han nascut fora d'Espanya de pare o mare, avi o àvia que originàriament han estat espanyols.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".