Skip to main content

L'Idescat realitza l'explotació estadística dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social, fruit d'un conveni de col·laboració que van signar ambdues institucions l'any 2011.

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. És a dir, la persona que treballa s'afilia quan comença la vida laboral i es dona d'alta en algun dels règims de la Seguretat Social; l'afiliació serà única, sens perjudici de les altes i baixes laborals que pugui tenir al llarg de la vida laboral.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. Les unitats de recompte poden ser, doncs, les afiliacions i els afiliats.

Un compte de cotització agrupa un col·lectiu de treballadors que pertanyen a una mateixa empresa, desenvolupen l'activitat en una mateixa província i tenen característiques homogènies de cotització.

1. Tractament de les dades

Fins al març del 2020, l'Idescat rebia trimestralment de la Tresoreria General de la Seguretat Social els fitxers d'afiliacions a la Seguretat Social en alta amb lloc de treball a Catalunya, amb data de referència l'últim dia del trimestre, i el fitxer de comptes de cotització que havien estat en situació d'alta en algun moment del trimestre.

A partir del maig del 2020, la periodicitat de la recepció de les dades passa a ser mensual i la Tresoreria General de la Seguretat Social facilita a l'Idescat:

 • el fitxer d'afiliacions a la Seguretat Social en alta amb lloc de treball a Catalunya amb data d'extracció l'últim dia del mes.
 • el fitxer de comptes de cotització de Catalunya que hagin estat en situació d'alta en algun moment del mes.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" que consta al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social pot no estar actualitzada, l'Idescat vol obtenir resultats territorials d'afiliats i afiliacions segons la residència de l'afiliat. Per aquest motiu tracta la variable "residència de l'afiliat" acarant-la amb altres fitxers d'origen administratiu; d'aquesta manera enriqueix el fitxer original.

El tractament que l'Idescat realitza de les dades consta de dues fases.

Fase 1: Acarament del fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social amb el Registre de població de Catalunya

S'encreuen els dos fitxers i per als registres coincidents s'incorpora el municipi de residència de l'afiliat, el sexe, l'edat i la nacionalitat provinents del Registre de població de Catalunya.

En el cas de les afiliacions que no s'han trobat al Registre de població de Catalunya, es respecta la residència i les altres variables sociodemogràfiques que apareixen al fitxer d'afiliacions.

Cal tenir en compte que la coincidència de la totalitat dels registres és impossible, ja que hi ha afiliats que cotitzen a Catalunya però no hi resideixen.

Fase 2: Depuració del fitxer d'afiliacions a través del fitxer de comptes de cotització

Cada registre del fitxer d'afiliacions que tingui associat un compte de cotització s'encreua amb el fitxer de comptes i es comprova que està en situació d'alta i amb nombre de treballadors més gran que zero.

2. Variables de tabulació

Afiliats i afiliacions

Sexe

Nombre d'afiliats o afiliacions a la Seguretat Social segons el sexe de l'afiliat: homes o dones.

Edat

Nombre d'afiliats o afiliacions segons l'edat de l'afiliat desagregada en quatre grups d'edat:

 • menys de 30 anys
 • de 30 a 44 anys
 • de 45 a 54 anys
 • de 55 anys i més

Nacionalitat

Nombre d'afiliats o afiliacions a la Seguretat Social segons la nacionalitat de l'afiliat: espanyola o estrangera.

Afiliacions

Tipus de relació laboral

 • Per compte d'altri: inclou totes les afiliacions d'afiliats que cotitzen en règims de cotització associats a un compte de cotització o assimilats.
 • Per compte propi: inclou les afiliacions d'afiliats al Règim especial de treballadors autònoms (RETA) i al Règim especial del mar per compte propi.

Règim de cotització

 • Règim general de la Seguretat Social i Règim especial de la mineria del carbó
  • Règim general i Règim especial de la mineria del carbó. Inclou les afiliacions al règim general pròpiament dit, als sectors que pertanyen al règim general (artistes, representants de comerç, conserves vegetals, hostaleria, etc.), al conveni especial de cuidadors professionals i al règim especial de la mineria del carbó. Des del gener del 2012 formen part del Règim general el Sistema especial agrari i el Sistema especial de treballadors de la llar, que es presenten separadament d'aquesta categoria.
  • Sistema especial agrari. Des de l'1 de gener del 2012 forma part del Règim general de la Seguretat Social.
  • Sistema especial de treballadors de la llar. Inclou les afiliacions al Règim especial de treballadors de la llar i al Sistema especial de treballadors de la llar del Règim general. A partir de l'1 de gener del 2012, el Règim especial dels treballadors de la llar queda integrat dins del Règim general de la Seguretat Social. Durant els sis primers mesos del 2012 van conviure el Règim especial de treballadors de la llar i el Sistema especial de treballadors de la llar
 • Règim especial de treballadors autònoms (RETA). Es presenten resultats del total del col·lectiu. En la taula "Tots els règims" els resultats apareixen diferenciats de la manera següent:
  • Sistema especial de treballadors agraris per compte propi (SETA)
  • Resta d'autònoms (No SETA).
 • Règim especial del mar. Inclou les afiliacions per compte d'altri i per compte propi.

Sector d'activitat

El sector d'activitat es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i es difonen resultats per grans sectors d'activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis).

El codi CCAE-2009 que apareix en el fitxer de comptes de cotització s'assigna a les afiliacions que tenen associades un compte de cotització.

En els règims per compte propi la variable Activitat apareix en el mateix fitxer d'afiliacions i, per tant, la classificació és directa.

A les afiliacions al Sistema especial de treballadors de la llar, se'ls assigna el codi 97 de la CCAE-2009 (activitats de les llars que ocupen personal domèstic).

A les afiliacions al conveni especial de cuidadors no professionals que pertanyen al Règim general la CCAE-2009 se'ls assigna el codi 881 (Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb discapacitat).

A les afiliacions que cotitzen al Règim especial agrari en situació d'inactivitat se'ls assigna el sector Agricultura.

Tipus de contracte

Identifica la modalitat contractual que vincula el treballador per compte d'altri amb l'ocupador. Es classifica en les categories següents:

 • Indefinit: inclou les afiliacions que no estableixen límits de temps en la prestació de serveis.
 • Temporal: inclou les afiliacions que estableixen límits de temps en la prestació dels serveis.
 • No classificable: afiliacions, majoritàriament relacionades amb el sector públic, on no consta el tipus de contracte.

Un indicador rellevant associat al tipus de contracte és el grau de temporalitat, que es defineix de la forma següent:

Grau de temporalitat = (afiliacions per compte d'altri de caràcter temporal) / (total afiliacions per compte d'altri) * 100

Tipus de jornada

S'identifica a partir de la modalitat contractual que vincula al treballador per compte d'altri amb l'ocupador. Tenint en compte el nombre d'hores, es classifica en les categories següents:

 • Completa
 • Parcial
 • Fix discontinu
 • No classificable: afiliacions, majoritàriament relacionades amb el sector públic, on no consta el tipus de contracte ni, per tant, el tipus de jornada.

Grau de parcialitat = (afiliacions per compte d'altri a jornada parcial) / (total afiliacions per compte d'altri) * 100

3. Qualitat de la informació

En termes de coherència externa amb altres dades publicades a partir dels fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social cal considerar:

 1. La data d'extracció del fitxer que rep l'Idescat pot no coincidir exactament amb les dades que utilitza el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, fet que pot ocasionar petites discrepàncies en els resultats.
 2. Tanmateix, els processos de depuració duts a terme també poden tenir incidència en aquestes discrepàncies.

4. Desagregació territorial

El nombre d'afiliats segons la residència padronal de l'afiliat per sexe, edat i nacionalitat, es difon per tots els municipis de Catalunya, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya.

Per preservar el secret estadístic, en els creuaments dels afiliats per sexe i edat, sexe i nacionalitat, i edat i nacionalitat, es difonen resultats per als municipis de més de 50.000 habitants, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya.

El nombre d'afiliacions segons la residència padronal de l'afiliat per sexe, per grups d'edat, per nacionalitat, per tipus de relació laboral, per sector d'activitat, per al Règim general i per al Règim especial de la mineria del carbó (exclosos els sistemes especials agrari i de la llar) i per al Règim especial de treballadors autònoms (RETA), es difonen per tots els municipis, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya.

Per preservar el secret estadístic, els creuaments entre dues variables i els resultats del Sistema especial agrari, el Sistema especial de la llar, el Règim especial del mar i el Règim especial de treballadors autònoms entre SETA (Sistema especial de treballadors agraris per compte propi) i no SETA, només es difonen per municipis de més de 50.000 habitants, per comarques i Aran, per àmbits del Pla territorial, per províncies i per a Catalunya. Per a aquests territoris també es difonen els resultats de les afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri i els graus de temporalitat i parcialitat per sexe.

Segons l'Acord de govern GOV/21/2014, de 4 de febrer, publicat al DOGC núm. 6556, vuit municipis de la comarca de l'Anoia canvien d'adscripció i passen de l'àmbit de planificació territorial del Penedès a l'àmbit de planificació territorial de les Comarques Centrals. Per això, la informació que es publica en relació amb aquests dos àmbits no és comparable amb la dels anys anteriors, del 2014 en endavant.

Segons la Llei 4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès, 10 municipis formen la nova comarca i modifica territorialment les comarques del Bages, d'Osona i del Vallès Oriental. Per això la informació que es publica sobre aquestes comarques, del juny de 2015 en endavant, no és comparable amb la dels períodes anteriors.

5. Aspectes tècnics de la tabulació

En ocasions el nombre d'elements associats a cada cel·la és insuficient per preservar el secret estadístic. En aquests casos es fa una difusió restringida de les cel·les amb un valor més gran que zero i més petit que cinc. S'indica amb el símbol ".." les dades no disponibles.