Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2021 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 5.049 16.184 13.556 13.529 48.318
02 Silvicultura i explotació forestal 352 1.268 812 397 2.829
03 Pesca i aqüicultura 159 770 994 561 2.484
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. 11 14
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 11 16 10 37
07 Extracció de minerals metàl·lics .. 0 .. .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 156 894 847 471 2.368
09 Activitats de suport a les indústries extractives 7 25 7 15 54
10 Indústries de productes alimentaris 11.717 29.149 21.687 12.926 75.479
11 Fabricació de begudes 874 3.381 2.607 1.640 8.502
12 Indústries del tabac 0 .. 0 .. ..
13 Indústries tèxtils 1.474 5.276 5.946 4.903 17.599
14 Confecció de peces de vestir 776 3.241 3.705 3.140 10.862
15 Indústria del cuir i del calçat 274 1.198 1.139 657 3.268
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 748 2.729 2.628 2.418 8.523
17 Indústries del paper 1.177 4.118 4.036 2.524 11.855
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.888 6.720 6.228 3.772 18.608
19 Coqueries i refinació del petroli 53 577 205 118 953
20 Indústries químiques 3.988 13.650 11.307 6.372 35.317
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.072 11.364 7.602 3.352 25.390
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.062 8.720 8.838 4.814 24.434
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 841 3.770 4.149 2.672 11.432
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 672 3.177 2.981 1.909 8.739
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.432 18.589 16.677 10.081 50.779
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 885 2.582 2.380 1.258 7.105
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.219 4.748 4.399 2.447 12.813
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 3.472 11.184 9.264 5.533 29.453
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 3.051 14.055 15.698 5.533 38.337
30 Fabricació d'altres materials de transport 513 1.485 1.164 808 3.970
31 Fabricació de mobles 725 2.517 2.539 1.981 7.762
32 Indústries manufactureres diverses 1.045 3.321 2.768 1.607 8.741
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.641 8.079 6.057 3.854 20.631
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 414 2.191 1.398 1.046 5.049
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 306 2.283 2.288 1.450 6.327
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 58 396 403 203 1.060
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.374 6.086 6.253 4.786 18.499
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 24 147 121 60 352
41 Construcció d'immobles 5.762 26.868 24.935 15.006 72.571
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 585 3.359 3.331 1.693 8.968
43 Activitats especialitzades de la construcció 11.552 50.752 42.097 23.869 128.270
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 7.791 19.885 14.474 10.126 52.276
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 24.085 76.493 64.738 38.718 204.034
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 66.656 117.773 82.648 53.905 320.982
49 Transport terrestre; transport per canonades 7.900 34.500 35.340 25.462 103.202
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 108 321 253 158 840
51 Transport aeri 1.542 4.743 1.663 617 8.565
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 6.993 17.808 12.876 7.335 45.012
53 Activitats postals i de correus 3.462 6.084 4.738 3.058 17.342
55 Serveis d'allotjament 5.469 14.201 9.310 6.357 35.337
56 Serveis de menjar i begudes 45.302 66.785 43.702 29.186 184.975
58 Edició 1.917 4.539 3.291 2.045 11.792
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 2.194 3.885 1.749 835 8.663
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 494 1.426 1.452 1.382 4.754
61 Telecomunicacions 1.586 4.064 4.022 968 10.640
62 Serveis de tecnologies de la informació 18.688 39.288 16.067 4.617 78.660
63 Serveis d'informació 1.768 4.167 2.056 1.015 9.006
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 2.850 15.261 11.897 3.377 33.385
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 875 4.082 3.918 2.449 11.324
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.127 6.268 5.797 4.488 18.680
68 Activitats immobiliàries 3.197 10.213 10.460 9.115 32.985
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 10.812 21.228 18.462 12.288 62.790
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 5.084 11.204 6.634 3.292 26.214
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 8.894 21.702 12.160 5.523 48.279
72 Recerca i desenvolupament 6.027 11.486 4.700 2.356 24.569
73 Publicitat i estudis de mercat 6.382 12.265 5.862 2.694 27.203
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 5.289 14.678 8.612 4.581 33.160
75 Activitats veterinàries 1.161 1.947 1.200 631 4.939
77 Activitats de lloguer 2.117 6.076 4.864 3.094 16.151
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 17.893 21.010 8.944 2.216 50.063
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 1.277 4.613 2.997 1.449 10.336
80 Activitats de seguretat i investigació 2.292 7.216 6.824 5.364 21.696
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 7.819 31.235 36.631 31.207 106.892
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 15.682 29.051 16.985 9.268 70.986
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 20.188 89.308 70.013 46.168 225.677
85 Educació 35.447 61.201 45.733 31.348 173.729
86 Activitats sanitàries 36.633 77.872 49.605 40.541 204.651
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 9.459 16.277 13.123 10.385 49.244
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 8.809 17.550 15.336 12.535 54.230
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 1.773 5.078 3.389 2.811 13.051
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 780 1.476 1.059 753 4.068
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 702 1.602 1.399 1.148 4.851
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 14.224 15.135 8.256 4.860 42.475
94 Activitats associatives 3.894 7.076 6.135 4.706 21.811
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 687 2.925 3.136 4.208 10.956
96 Altres activitats de serveis personals 9.499 24.696 15.706 9.690 59.591
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 2.939 22.926 24.908 27.058 77.831
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 .. ..
99 Organismes extraterritorials 65 225 150 101 541
Total 515.230 1.263.711 964.340 632.917 3.376.198
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.