Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Desembre del 2020
Espanyola Estrangera Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 32.303 16.554 48.857
02 Silvicultura i explotació forestal 1.512 1.303 2.815
03 Pesca i aqüicultura 1.766 241 2.007
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 15 0 15
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 38
07 Extracció de minerals metàl·lics 5 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.196 170 2.366
09 Activitats de suport a les indústries extractives 44 10 54
10 Indústries de productes alimentaris 56.713 19.270 75.983
11 Fabricació de begudes 8.094 606 8.700
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 15.695 1.650 17.345
14 Confecció de peces de vestir 9.197 2.118 11.315
15 Indústria del cuir i del calçat 3.052 242 3.294
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.525 1.086 8.611
17 Indústries del paper 10.879 813 11.692
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17.477 1.294 18.771
19 Coqueries i refinació del petroli 952 12 964
20 Indústries químiques 32.538 2.235 34.773
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.313 1.029 25.342
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.002 2.093 24.095
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.404 1.030 11.434
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.997 693 8.690
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 45.946 4.247 50.193
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.603 354 6.957
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.086 848 12.934
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.219 1.765 28.984
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 37.194 1.607 38.801
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.520 328 3.848
31 Fabricació de mobles 6.901 847 7.748
32 Indústries manufactureres diverses 7.735 774 8.509
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.494 1.973 20.467
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.833 175 5.008
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.254 144 6.398
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.027 56 1.083
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 17.160 1.960 19.120
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 309 47 356
41 Construcció d'immobles 51.964 17.916 69.880
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.066 1.830 8.896
43 Activitats especialitzades de la construcció 106.363 19.738 126.101
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 48.022 4.613 52.635
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 177.731 27.101 204.832
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 277.910 48.361 326.271
49 Transport terrestre; transport per canonades 86.914 16.049 102.963
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 723 74 797
51 Transport aeri 6.979 1.968 8.947
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 39.242 5.721 44.963
53 Activitats postals i de correus 15.792 2.747 18.539
55 Serveis d'allotjament 25.181 8.000 33.181
56 Serveis de menjar i begudes 124.678 58.702 183.380
58 Edició 10.704 1.147 11.851
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 7.433 765 8.198
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.647 121 4.768
61 Telecomunicacions 8.514 1.822 10.336
62 Serveis de tecnologies de la informació 62.828 14.499 77.327
63 Serveis d'informació 8.220 1.729 9.949
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 33.403 1.310 34.713
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.823 510 11.333
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 17.293 1.429 18.722
68 Activitats immobiliàries 29.082 3.558 32.640
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 57.853 4.215 62.068
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 20.505 4.899 25.404
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 43.386 4.381 47.767
72 Recerca i desenvolupament 20.439 3.855 24.294
73 Publicitat i estudis de mercat 21.657 5.410 27.067
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 26.892 5.796 32.688
75 Activitats veterinàries 4.608 266 4.874
77 Activitats de lloguer 14.309 1.971 16.280
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 30.642 12.282 42.924
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8.560 2.345 10.905
80 Activitats de seguretat i investigació 20.765 1.174 21.939
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 86.182 21.867 108.049
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 54.182 17.927 72.109
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 217.994 3.709 221.703
85 Educació 155.327 14.580 169.907
86 Activitats sanitàries 198.590 11.778 210.368
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 43.612 7.246 50.858
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 49.482 5.214 54.696
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 12.251 1.417 13.668
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.093 288 4.381
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.582 450 5.032
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 38.282 4.184 42.466
94 Activitats associatives 20.060 1.890 21.950
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 10.507 769 11.276
96 Altres activitats de serveis personals 49.265 10.739 60.004
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 43.365 34.782 78.147
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 ..
99 Organismes extraterritorials 358 197 555
Total 2.879.256 490.919 3.370.175
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.