Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Espanyola Estrangera Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 33.195 21.771 54.966
02 Silvicultura i explotació forestal 1.614 1.398 3.012
03 Pesca i aqüicultura 1.898 522 2.420
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 14 0 14
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 33
07 Extracció de minerals metàl·lics 5 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.243 182 2.425
09 Activitats de suport a les indústries extractives 46 7 53
10 Indústries de productes alimentaris 57.031 19.348 76.379
11 Fabricació de begudes 8.122 620 8.742
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 15.893 1.800 17.693
14 Confecció de peces de vestir 8.887 2.126 11.013
15 Indústria del cuir i del calçat 3.058 275 3.333
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.523 1.140 8.663
17 Indústries del paper 11.025 903 11.928
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17.381 1.359 18.740
19 Coqueries i refinació del petroli 935 10 945
20 Indústries químiques 33.359 2.415 35.774
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.423 1.065 25.488
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.397 2.248 24.645
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.435 1.109 11.544
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.087 740 8.827
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 46.929 4.651 51.580
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.760 383 7.143
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.023 892 12.915
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.889 1.868 29.757
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.453 1.597 38.050
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.649 348 3.997
31 Fabricació de mobles 6.963 890 7.853
32 Indústries manufactureres diverses 8.003 850 8.853
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.946 2.063 21.009
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.866 190 5.056
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.335 142 6.477
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.006 61 1.067
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16.850 1.873 18.723
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 325 53 378
41 Construcció d'immobles 54.226 20.236 74.462
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.942 2.019 8.961
43 Activitats especialitzades de la construcció 108.509 21.555 130.064
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 47.708 4.700 52.408
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 178.681 28.392 207.073
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 277.383 49.998 327.381
49 Transport terrestre; transport per canonades 87.283 17.089 104.372
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 947 105 1.052
51 Transport aeri 6.688 1.787 8.475
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 39.812 5.739 45.551
53 Activitats postals i de correus 14.061 2.924 16.985
55 Serveis d'allotjament 29.635 9.656 39.291
56 Serveis de menjar i begudes 134.379 63.512 197.891
58 Edició 10.697 1.150 11.847
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 8.224 865 9.089
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.635 126 4.761
61 Telecomunicacions 8.542 2.021 10.563
62 Serveis de tecnologies de la informació 64.388 15.395 79.783
63 Serveis d'informació 7.409 1.780 9.189
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.422 1.534 33.956
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.859 536 11.395
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 17.288 1.432 18.720
68 Activitats immobiliàries 29.635 3.760 33.395
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 58.852 4.461 63.313
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 21.423 5.428 26.851
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 44.356 4.689 49.045
72 Recerca i desenvolupament 20.874 4.049 24.923
73 Publicitat i estudis de mercat 22.126 5.688 27.814
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 27.667 6.220 33.887
75 Activitats veterinàries 4.717 275 4.992
77 Activitats de lloguer 13.943 2.034 15.977
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 43.236 15.402 58.638
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8.139 2.185 10.324
80 Activitats de seguretat i investigació 20.848 1.251 22.099
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 86.789 22.548 109.337
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 54.408 18.222 72.630
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 224.277 3.998 228.275
85 Educació 161.002 15.468 176.470
86 Activitats sanitàries 193.318 11.718 205.036
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 42.464 6.989 49.453
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 49.723 5.081 54.804
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 12.218 1.452 13.670
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.057 307 4.364
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.395 417 4.812
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 38.897 4.378 43.275
94 Activitats associatives 19.979 1.971 21.950
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 10.186 809 10.995
96 Altres activitats de serveis personals 49.817 11.395 61.212
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 43.555 34.829 78.384
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 340 195 535
Total 2.926.560 522.672 3.449.232
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.