Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Juny del 2021 (p)
Espanyola Estrangera Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 33.139 22.516 55.655
02 Silvicultura i explotació forestal 1.665 1.411 3.076
03 Pesca i aqüicultura 1.740 507 2.247
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 13 0 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. .. 33
07 Extracció de minerals metàl·lics 6 0 6
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.255 183 2.438
09 Activitats de suport a les indústries extractives 51 9 60
10 Indústries de productes alimentaris 57.751 19.587 77.338
11 Fabricació de begudes 8.240 637 8.877
12 Indústries del tabac .. .. ..
13 Indústries tèxtils 15.934 1.796 17.730
14 Confecció de peces de vestir 8.883 2.149 11.032
15 Indústria del cuir i del calçat 3.092 289 3.381
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.601 1.170 8.771
17 Indústries del paper 11.091 931 12.022
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17.492 1.367 18.859
19 Coqueries i refinació del petroli 947 11 958
20 Indústries químiques 33.622 2.471 36.093
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.503 1.071 25.574
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.410 2.259 24.669
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.503 1.155 11.658
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.116 753 8.869
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 47.314 4.739 52.053
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.821 391 7.212
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.217 955 13.172
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.905 1.881 29.786
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.408 1.615 38.023
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.668 348 4.016
31 Fabricació de mobles 7.035 899 7.934
32 Indústries manufactureres diverses 8.070 873 8.943
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.795 2.082 20.877
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.877 199 5.076
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.389 150 6.539
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.001 63 1.064
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 17.202 1.955 19.157
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 324 55 379
41 Construcció d'immobles 54.419 20.507 74.926
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.942 2.087 9.029
43 Activitats especialitzades de la construcció 109.180 21.908 131.088
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 48.058 4.799 52.857
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 180.361 30.522 210.883
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 285.073 51.850 336.923
49 Transport terrestre; transport per canonades 86.798 17.270 104.068
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.168 159 1.327
51 Transport aeri 6.691 1.779 8.470
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 40.853 5.967 46.820
53 Activitats postals i de correus 14.251 2.816 17.067
55 Serveis d'allotjament 38.349 13.481 51.830
56 Serveis de menjar i begudes 134.386 68.571 202.957
58 Edició 10.728 1.122 11.850
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 8.358 890 9.248
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.604 126 4.730
61 Telecomunicacions 8.631 2.018 10.649
62 Serveis de tecnologies de la informació 65.372 15.733 81.105
63 Serveis d'informació 7.490 1.809 9.299
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.420 1.550 33.970
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.896 550 11.446
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 17.330 1.378 18.708
68 Activitats immobiliàries 29.760 3.887 33.647
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 58.725 4.431 63.156
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 21.552 5.572 27.124
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 44.543 4.765 49.308
72 Recerca i desenvolupament 20.891 4.050 24.941
73 Publicitat i estudis de mercat 22.195 5.766 27.961
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 28.115 6.467 34.582
75 Activitats veterinàries 4.772 279 5.051
77 Activitats de lloguer 14.288 2.126 16.414
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 46.477 17.236 63.713
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 8.323 2.304 10.627
80 Activitats de seguretat i investigació 21.287 1.294 22.581
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 84.543 23.152 107.695
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 53.398 18.559 71.957
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 224.965 4.001 228.966
85 Educació 142.067 13.345 155.412
86 Activitats sanitàries 192.054 11.943 203.997
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 42.907 7.285 50.192
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 46.765 5.130 51.895
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 12.411 1.536 13.947
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.065 299 4.364
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.402 435 4.837
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 41.298 5.008 46.306
94 Activitats associatives 19.172 1.905 21.077
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 10.129 833 10.962
96 Altres activitats de serveis personals 50.538 11.987 62.525
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 43.403 34.764 78.167
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 343 186 529
Total 2.932.859 541.917 3.474.776
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.