Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per nacionalitat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Juliol del 2022 (p)
Espanyola Estrangera Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 32.345 21.095 53.440
02 Silvicultura i explotació forestal 1.805 1.351 3.156
03 Pesca i aqüicultura 1.831 512 2.343
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 13 0 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25
07 Extracció de minerals metàl·lics 7 0 7
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.311 220 2.531
09 Activitats de suport a les indústries extractives 65 12 77
10 Indústries de productes alimentaris 58.908 22.327 81.235
11 Fabricació de begudes 8.828 763 9.591
12 Indústries del tabac .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
13 Indústries tèxtils 15.906 1.957 17.863
14 Confecció de peces de vestir 8.970 2.350 11.320
15 Indústria del cuir i del calçat 3.137 363 3.500
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.664 1.297 8.961
17 Indústries del paper 11.624 1.104 12.728
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 17.883 1.618 19.501
19 Coqueries i refinació del petroli 904 10 914
20 Indústries químiques 34.742 2.724 37.466
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.282 1.235 26.517
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.934 2.496 25.430
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.592 1.280 11.872
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.351 816 9.167
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 47.816 5.019 52.835
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 7.120 435 7.555
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.435 1.278 13.713
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 28.885 2.123 31.008
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 31.945 1.545 33.490
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.979 390 4.369
31 Fabricació de mobles 7.050 997 8.047
32 Indústries manufactureres diverses 8.529 993 9.522
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 19.309 2.449 21.758
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.952 249 5.201
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.852 181 7.033
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 983 76 1.059
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 18.972 2.518 21.490
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 333 52 385
41 Construcció d'immobles 54.876 22.341 77.217
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.060 2.178 9.238
43 Activitats especialitzades de la construcció 110.463 23.615 134.078
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 48.282 5.174 53.456
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 186.793 33.257 220.050
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 291.361 57.009 348.370
49 Transport terrestre; transport per canonades 89.280 18.794 108.074
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 1.440 238 1.678
51 Transport aeri 6.789 1.230 8.019
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 44.006 7.001 51.007
53 Activitats postals i de correus 14.338 3.053 17.391
55 Serveis d'allotjament 48.758 21.140 69.898
56 Serveis de menjar i begudes 150.369 82.582 232.951
58 Edició 11.077 1.268 12.345
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 8.802 961 9.763
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.718 121 4.839
61 Telecomunicacions 8.540 2.038 10.578
62 Serveis de tecnologies de la informació 73.669 20.143 93.812
63 Serveis d'informació 7.701 2.223 9.924
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 30.545 1.834 32.379
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.514 630 11.144
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 17.500 1.395 18.895
68 Activitats immobiliàries 30.807 4.281 35.088
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 59.792 5.184 64.976
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 24.348 6.917 31.265
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 47.016 5.635 52.651
72 Recerca i desenvolupament 22.811 4.704 27.515
73 Publicitat i estudis de mercat 23.347 6.889 30.236
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 29.523 7.203 36.726
75 Activitats veterinàries 5.002 324 5.326
77 Activitats de lloguer 14.684 2.527 17.211
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 43.404 18.065 61.469
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 9.092 2.885 11.977
80 Activitats de seguretat i investigació 22.929 1.535 24.464
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 86.724 26.710 113.434
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 59.556 21.779 81.335
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 231.517 4.207 235.724
85 Educació 135.553 12.931 148.484
86 Activitats sanitàries 208.881 14.151 223.032
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 45.125 8.622 53.747
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 47.471 5.592 53.063
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 13.900 1.757 15.657
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.528 356 4.884
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.629 573 5.202
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 42.842 5.751 48.593
94 Activitats associatives 18.227 1.988 20.215
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 9.728 845 10.573
96 Altres activitats de serveis personals 51.599 14.129 65.728
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 42.592 35.182 77.774
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
99 Organismes extraterritorials 326 189 515
Total 3.036.122 610.974 3.647.096
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.