Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2021 (p)
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 8.117 21.210
02 Silvicultura i explotació forestal 1.295 765
03 Pesca i aqüicultura 121 267
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. 14
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. 0
07 Extracció de minerals metàl·lics .. ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.155 213
09 Activitats de suport a les indústries extractives 37 17
10 Indústries de productes alimentaris 71.754 3.725
11 Fabricació de begudes 8.002 500
12 Indústries del tabac .. ..
13 Indústries tèxtils 16.099 1.500
14 Confecció de peces de vestir 8.012 2.850
15 Indústria del cuir i del calçat 3.065 203
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 6.091 2.432
17 Indústries del paper 11.490 365
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 15.188 3.420
19 Coqueries i refinació del petroli 947 6
20 Indústries químiques 34.608 709
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.343 47
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.468 966
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 10.344 1.088
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.858 881
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 43.973 6.806
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.597 508
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.492 321
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 27.392 2.061
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 38.047 290
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.746 216
31 Fabricació de mobles 5.965 1.797
32 Indústries manufactureres diverses 7.044 1.697
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 15.764 4.863
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.851 198
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.271 56
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.000 60
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 18.261 238
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 321 31
41 Construcció d'immobles 52.149 20.403
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 7.221 1.717
43 Activitats especialitzades de la construcció 81.009 47.230
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 39.507 12.769
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 171.242 32.760
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 245.682 75.300
49 Transport terrestre; transport per canonades 64.883 38.317
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 61 57
51 Transport aeri 8.487 78
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 42.364 1.704
53 Activitats postals i de correus 13.938 3.404
55 Serveis d'allotjament 32.365 2.972
56 Serveis de menjar i begudes 136.041 48.934
58 Edició 9.799 1.993
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 6.071 2.592
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.598 156
61 Telecomunicacions 9.575 1.065
62 Serveis de tecnologies de la informació 69.709 8.951
63 Serveis d'informació 7.266 1.740
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.634 751
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.753 571
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 11.012 7.668
68 Activitats immobiliàries 24.030 8.955
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 49.004 13.786
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 20.496 5.718
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 36.441 11.835
72 Recerca i desenvolupament 21.676 2.877
73 Publicitat i estudis de mercat 19.107 8.096
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 17.825 15.335
75 Activitats veterinàries 3.463 1.476
77 Activitats de lloguer 12.884 3.257
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 47.933 556
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 7.291 3.045
80 Activitats de seguretat i investigació 21.271 425
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 98.996 7.863
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 62.247 8.739
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 225.406 267
85 Educació 158.370 15.344
86 Activitats sanitàries 184.340 20.311
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 48.757 487
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 53.571 628
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 5.147 7.904
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 3.735 332
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.049 802
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 36.880 4.874
94 Activitats associatives 20.324 1.309
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 4.217 6.739
96 Altres activitats de serveis personals 30.869 28.722
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 5.601 64
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0
99 Organismes extraterritorials 489 52
Total 2.726.504 551.257
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.