Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2021 (p)
Indefinit Temporal No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 15.524 8.454 3.130 27.108
02 Silvicultura i explotació forestal 1.093 954 17 2.064
03 Pesca i aqüicultura 1.423 .. .. 1.591
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. 0 0 ..
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 36 .. .. 37
07 Extracció de minerals metàl·lics .. 0 0 ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 1.958 180 17 2.155
09 Activitats de suport a les indústries extractives 34 .. .. 37
10 Indústries de productes alimentaris 61.405 9.913 436 71.754
11 Fabricació de begudes 7.130 812 60 8.002
12 Indústries del tabac .. 0 0 ..
13 Indústries tèxtils 14.274 1.756 69 16.099
14 Confecció de peces de vestir 6.877 1.092 43 8.012
15 Indústria del cuir i del calçat 2.848 199 18 3.065
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.218 843 30 6.091
17 Indústries del paper 10.216 1.215 59 11.490
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.888 1.152 148 15.188
19 Coqueries i refinació del petroli 838 .. .. 947
20 Indústries químiques 30.989 2.974 645 34.608
21 Fabricació de productes farmacèutics 22.774 2.198 371 25.343
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 21.257 2.117 94 23.468
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.208 1.086 50 10.344
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.061 753 44 7.858
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 37.841 5.836 296 43.973
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 5.859 645 93 6.597
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 11.370 899 223 12.492
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 24.480 2.532 380 27.392
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 35.682 2.026 339 38.047
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.329 392 33 3.754
31 Fabricació de mobles 5.091 852 22 5.965
32 Indústries manufactureres diverses 6.242 760 42 7.044
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 12.333 3.293 138 15.764
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.484 343 24 4.851
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.522 694 55 6.271
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 848 .. .. 1.000
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 14.323 3.871 67 18.261
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 272 .. .. 321
41 Construcció d'immobles 29.837 22.106 225 52.168
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 4.351 2.885 15 7.251
43 Activitats especialitzades de la construcció 54.970 25.686 376 81.032
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 34.659 4.447 401 39.507
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 152.855 16.998 1.421 171.274
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 203.088 38.489 4.105 245.682
49 Transport terrestre; transport per canonades 52.033 12.737 115 64.885
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 501 142 26 669
51 Transport aeri 7.907 571 9 8.487
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 38.456 4.577 270 43.303
53 Activitats postals i de correus 9.124 4.797 17 13.938
55 Serveis d'allotjament 26.922 5.367 76 32.365
56 Serveis de menjar i begudes 103.234 32.634 173 136.041
58 Edició 8.607 909 283 9.799
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 3.955 1.991 125 6.071
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.025 552 21 4.598
61 Telecomunicacions 8.228 1.263 84 9.575
62 Serveis de tecnologies de la informació 63.554 4.585 1.570 69.709
63 Serveis d'informació 5.976 1.153 137 7.266
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 31.682 695 257 32.634
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.083 571 99 10.753
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 9.838 1.024 150 11.012
68 Activitats immobiliàries 21.826 1.964 240 24.030
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 43.360 4.350 1.294 49.004
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 17.787 2.269 440 20.496
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 29.167 6.092 1.185 36.444
72 Recerca i desenvolupament 11.098 9.330 1.264 21.692
73 Publicitat i estudis de mercat 15.726 2.556 825 19.107
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 14.023 3.458 344 17.825
75 Activitats veterinàries 2.819 617 27 3.463
77 Activitats de lloguer 10.903 1.794 197 12.894
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 5.207 44.126 174 49.507
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 6.775 477 39 7.291
80 Activitats de seguretat i investigació 18.188 3.071 12 21.271
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 70.594 28.266 169 99.029
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 42.087 19.639 521 62.247
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 27.166 109.024 89.220 225.410
85 Educació 98.347 52.020 8.015 158.382
86 Activitats sanitàries 97.160 70.156 17.024 184.340
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 35.471 13.083 203 48.757
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 30.714 15.885 7.003 53.602
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.415 1.461 271 5.147
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2.600 938 198 3.736
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 3.727 317 5 4.049
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 26.498 10.656 447 37.601
94 Activitats associatives 14.882 4.484 1.136 20.502
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.597 596 24 4.217
96 Altres activitats de serveis personals 23.833 6.914 122 30.869
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 53.917 23.850 0 77.767
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 0 ..
99 Organismes extraterritorials 427 56 6 489
Total 1.996.927 679.940 147.314 2.824.181
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.