Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de contracte i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Indefinit Temporal No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 16.315 14.800 2.593 33.708
02 Silvicultura i explotació forestal 1.108 1.117 16 2.241
03 Pesca i aqüicultura 1.341 .. .. 1.557
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. 0 0 ..
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 32 .. .. 33
07 Extracció de minerals metàl·lics .. 0 0 ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 1.968 222 19 2.209
09 Activitats de suport a les indústries extractives 32 .. .. 35
10 Indústries de productes alimentaris 62.054 10.165 416 72.635
11 Fabricació de begudes 7.232 951 57 8.240
12 Indústries del tabac .. 0 0 ..
13 Indústries tèxtils 14.208 1.914 68 16.190
14 Confecció de peces de vestir 6.932 1.150 38 8.120
15 Indústria del cuir i del calçat 2.843 265 21 3.129
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.226 973 31 6.230
17 Indústries del paper 10.271 1.233 51 11.555
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.852 1.289 142 15.283
19 Coqueries i refinació del petroli 838 .. .. 939
20 Indústries químiques 31.354 3.087 626 35.067
21 Fabricació de productes farmacèutics 22.931 2.127 381 25.439
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 21.358 2.231 96 23.685
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.209 1.212 35 10.456
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.046 856 47 7.949
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 38.045 6.417 290 44.752
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 5.897 656 81 6.634
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 11.446 983 165 12.594
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 24.597 2.756 345 27.698
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 35.415 2.017 330 37.762
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.327 411 41 3.779
31 Fabricació de mobles 5.083 946 20 6.049
32 Indústries manufactureres diverses 6.262 820 47 7.129
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 12.487 3.504 129 16.120
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.500 336 24 4.860
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.640 724 56 6.420
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 864 .. .. 1.007
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 14.448 3.965 67 18.480
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 290 .. .. 348
41 Construcció d'immobles 30.458 23.146 191 53.795
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 4.407 2.841 16 7.264
43 Activitats especialitzades de la construcció 55.579 26.605 371 82.555
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 34.585 4.693 327 39.605
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 153.316 19.316 1.469 174.101
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 204.823 42.214 4.144 251.181
49 Transport terrestre; transport per canonades 52.291 13.582 110 65.983
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 580 250 24 854
51 Transport aeri 7.846 537 9 8.392
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 38.911 4.629 287 43.827
53 Activitats postals i de correus 9.329 4.262 22 13.613
55 Serveis d'allotjament 29.878 6.275 122 36.275
56 Serveis de menjar i begudes 106.949 41.120 188 148.257
58 Edició 8.680 897 268 9.845
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 4.009 2.271 139 6.419
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.009 572 22 4.603
61 Telecomunicacions 8.089 1.327 81 9.497
62 Serveis de tecnologies de la informació 64.463 4.607 1.602 70.672
63 Serveis d'informació 6.147 1.157 153 7.457
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.183 761 236 33.180
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 10.137 563 119 10.819
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 9.925 957 149 11.031
68 Activitats immobiliàries 21.949 2.138 244 24.331
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 43.614 4.596 1.292 49.502
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 18.204 2.341 468 21.013
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 29.487 6.319 1.292 37.098
72 Recerca i desenvolupament 11.250 9.516 1.198 21.964
73 Publicitat i estudis de mercat 15.893 2.720 865 19.478
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 14.039 3.827 416 18.282
75 Activitats veterinàries 2.885 598 30 3.513
77 Activitats de lloguer 10.730 1.754 207 12.691
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 5.261 52.623 191 58.075
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 6.686 527 40 7.253
80 Activitats de seguretat i investigació 18.295 3.355 15 21.665
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 71.777 29.404 168 101.349
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 42.990 20.237 561 63.788
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 27.162 111.301 89.541 228.004
85 Educació 98.837 54.151 7.907 160.895
86 Activitats sanitàries 96.553 70.923 16.873 184.349
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 35.649 13.119 202 48.970
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 31.522 15.539 7.108 54.169
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.442 1.892 286 5.620
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 2.636 1.167 214 4.017
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 3.695 310 6 4.011
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 26.687 11.188 460 38.335
94 Activitats associatives 14.892 4.600 1.149 20.641
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.618 612 20 4.250
96 Altres activitats de serveis personals 23.982 7.885 130 31.997
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 54.500 23.821 0 78.321
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. 0 0 ..
99 Organismes extraterritorials 423 53 6 482
Total 2.017.704 726.739 147.178 2.891.621
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.