Skip to main content

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Maig del 2021
Completa Parcial Fix discontinu No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 26.381 1.935 2.799 2.593 33.708
02 Silvicultura i explotació forestal 1.883 257 85 16 2.241
03 Pesca i aqüicultura 439 .. 1.069 .. 1.557
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. .. ..
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 33 0 0 0 33
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 .. 0 0 ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.075 110 5 19 2.209
09 Activitats de suport a les indústries extractives 29 6 0 0 35
10 Indústries de productes alimentaris 65.404 6.250 565 416 72.635
11 Fabricació de begudes 7.295 814 74 57 8.240
12 Indústries del tabac .. .. .. .. ..
13 Indústries tèxtils 15.021 1.012 89 68 16.190
14 Confecció de peces de vestir 6.461 1.514 107 38 8.120
15 Indústria del cuir i del calçat 2.986 119 .. .. 3.129
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.577 593 29 31 6.230
17 Indústries del paper 10.910 557 37 51 11.555
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.714 1.404 23 142 15.283
19 Coqueries i refinació del petroli 889 49 .. .. 939
20 Indústries químiques 33.022 1.379 40 626 35.067
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.125 933 0 381 25.439
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.490 1.039 60 96 23.685
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.630 753 38 35 10.456
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.560 334 8 47 7.949
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 41.194 3.111 157 290 44.752
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.127 425 .. .. 6.634
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 11.840 587 .. .. 12.594
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.789 1.551 13 345 27.698
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.476 858 98 330 37.762
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.502 196 40 41 3.779
31 Fabricació de mobles 5.495 526 8 20 6.049
32 Indústries manufactureres diverses 6.290 697 95 47 7.129
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 14.660 1.232 99 129 16.120
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.506 327 .. .. 4.860
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.897 407 60 56 6.420
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 919 81 .. .. 1.007
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16.225 1.723 465 67 18.480
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 325 20 .. .. 348
41 Construcció d'immobles 48.092 5.226 286 191 53.795
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.839 374 35 16 7.264
43 Activitats especialitzades de la construcció 73.070 8.758 356 371 82.555
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 34.715 4.517 46 327 39.605
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 153.189 17.623 1.820 1.469 174.101
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 165.861 79.384 1.792 4.144 251.181
49 Transport terrestre; transport per canonades 55.310 9.273 1.290 110 65.983
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 615 99 116 24 854
51 Transport aeri 7.698 441 244 9 8.392
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 38.923 4.389 228 287 43.827
53 Activitats postals i de correus 10.865 2.691 35 22 13.613
55 Serveis d'allotjament 23.112 5.994 7.047 122 36.275
56 Serveis de menjar i begudes 61.552 69.839 16.678 188 148.257
58 Edició 8.359 1.158 60 268 9.845
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 4.904 1.259 117 139 6.419
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.315 221 45 22 4.603
61 Telecomunicacions 8.624 791 .. .. 9.497
62 Serveis de tecnologies de la informació 65.187 3.771 112 1.602 70.672
63 Serveis d'informació 5.896 1.354 54 153 7.457
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.276 667 .. .. 33.180
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 9.836 864 0 119 10.819
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.925 1.954 .. .. 11.031
68 Activitats immobiliàries 19.296 4.676 115 244 24.331
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 39.720 8.452 38 1.292 49.502
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 17.962 2.516 67 468 21.013
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 32.074 3.650 82 1.292 37.098
72 Recerca i desenvolupament 18.347 2.393 26 1.198 21.964
73 Publicitat i estudis de mercat 15.730 2.745 138 865 19.478
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 14.200 3.568 98 416 18.282
75 Activitats veterinàries 2.156 1.326 .. .. 3.513
77 Activitats de lloguer 10.404 1.848 232 207 12.691
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 48.315 9.552 17 191 58.075
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 6.258 850 105 40 7.253
80 Activitats de seguretat i investigació 18.412 3.201 37 15 21.665
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 42.089 54.824 4.268 168 101.349
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 44.733 16.960 1.534 561 63.788
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 116.367 21.800 296 89.541 228.004
85 Educació 78.760 58.849 15.379 7.907 160.895
86 Activitats sanitàries 122.304 45.022 150 16.873 184.349
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 31.291 17.225 252 202 48.970
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 23.424 20.085 3.552 7.108 54.169
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.184 1.783 367 286 5.620
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.913 1.744 146 214 4.017
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 3.012 972 21 6 4.011
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 12.299 20.150 5.426 460 38.335
94 Activitats associatives 10.275 7.565 1.652 1.149 20.641
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.528 690 12 20 4.250
96 Altres activitats de serveis personals 19.293 11.979 595 130 31.997
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 25.654 52.652 15 0 78.321
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 378 95 .. .. 482
Total 2.044.710 628.665 71.068 147.178 2.891.621
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.