Saltar al contenido principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Completa Parcial Fix discontinu No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 26.168 1.928 2.676 2.640 33.412
02 Silvicultura i explotació forestal 1.753 261 82 9 2.105
03 Pesca i aqüicultura 435 .. 1.154 .. 1.633
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. .. ..
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 30 0 0 0 30
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 .. 0 0 ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.089 107 .. .. 2.209
09 Activitats de suport a les indústries extractives 42 5 0 0 47
10 Indústries de productes alimentaris 66.426 6.210 556 410 73.602
11 Fabricació de begudes 7.767 797 141 85 8.790
12 Indústries del tabac .. .. .. .. ..
13 Indústries tèxtils 14.902 941 92 61 15.996
14 Confecció de peces de vestir 6.538 1.473 99 44 8.154
15 Indústria del cuir i del calçat 3.014 123 .. .. 3.157
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.632 593 35 21 6.281
17 Indústries del paper 11.055 556 39 57 11.707
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.948 1.361 26 98 15.433
19 Coqueries i refinació del petroli 894 40 .. .. 937
20 Indústries químiques 33.506 1.343 57 485 35.391
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.331 948 0 309 25.588
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.511 997 50 90 23.648
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.770 761 34 35 10.600
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.910 330 10 40 8.290
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 41.520 3.081 166 267 45.034
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.182 414 .. .. 6.676
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 11.943 587 .. .. 12.743
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.988 1.523 18 318 27.847
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.007 866 94 278 37.245
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.541 188 43 17 3.789
31 Fabricació de mobles 5.564 497 8 8 6.077
32 Indústries manufactureres diverses 6.353 683 94 38 7.168
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 14.886 1.187 69 97 16.239
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.430 296 .. .. 4.752
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.160 404 52 64 6.680
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 909 83 .. .. 1.003
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16.844 1.538 468 46 18.896
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 320 19 .. .. 341
41 Construcció d'immobles 47.411 5.035 261 187 52.894
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.828 354 29 15 7.226
43 Activitats especialitzades de la construcció 73.558 8.503 355 332 82.748
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 34.805 4.363 41 409 39.618
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 155.688 17.362 2.009 1.208 176.267
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 167.405 80.921 2.251 4.065 254.642
49 Transport terrestre; transport per canonades 56.873 8.993 1.619 109 67.594
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 659 95 217 21 992
51 Transport aeri 5.798 563 115 8 6.484
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 39.864 4.979 230 248 45.321
53 Activitats postals i de correus 11.642 2.815 41 17 14.515
55 Serveis d'allotjament 25.232 6.135 12.320 257 43.944
56 Serveis de menjar i begudes 68.031 71.620 17.701 240 157.592
58 Edició 8.461 1.142 37 144 9.784
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.010 1.334 123 89 6.556
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.261 239 67 16 4.583
61 Telecomunicacions 8.694 897 .. .. 9.652
62 Serveis de tecnologies de la informació 68.981 4.021 120 1.317 74.439
63 Serveis d'informació 6.225 1.382 60 126 7.793
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 32.381 669 .. .. 33.222
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 9.871 837 0 103 10.811
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 9.032 1.923 .. .. 11.083
68 Activitats immobiliàries 19.367 4.642 169 219 24.397
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 39.924 8.390 37 1.026 49.377
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 19.005 2.455 94 336 21.890
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 32.848 3.719 69 883 37.519
72 Recerca i desenvolupament 19.139 2.413 20 988 22.560
73 Publicitat i estudis de mercat 16.171 2.736 172 673 19.752
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 15.007 3.779 66 294 19.146
75 Activitats veterinàries 2.250 1.320 0 24 3.594
77 Activitats de lloguer 10.822 1.749 267 173 13.011
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 51.371 10.796 27 197 62.391
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 6.292 913 246 59 7.510
80 Activitats de seguretat i investigació 18.635 3.378 97 21 22.131
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 43.657 56.030 4.473 114 104.274
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 46.683 17.385 1.617 416 66.101
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 108.049 19.109 223 93.688 221.069
85 Educació 78.224 50.888 13.079 6.832 149.023
86 Activitats sanitàries 124.761 44.755 174 16.622 186.312
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 32.310 17.221 227 223 49.981
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 23.867 19.318 3.218 7.294 53.697
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.333 1.756 317 260 5.666
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.976 1.687 146 189 3.998
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 3.018 960 26 10 4.014
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 12.872 19.113 4.866 475 37.326
94 Activitats associatives 10.275 6.800 1.422 1.124 19.621
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.521 671 13 12 4.217
96 Altres activitats de serveis personals 20.175 12.125 713 143 33.156
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 24.911 51.908 14 0 76.833
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 369 95 .. .. 471
Total 2.074.910 620.476 75.484 147.428 2.918.298
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Celdas: Todas

Seleccione una categoría para ver su serie temporal.