Saltar al contenido principal

El sosteniment de la renda en el cas de perdre el lloc de treball s'efectua a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que depèn del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La limitació temporal d'aquestes prestacions és una característica diferencial respecte a les pensions, motivada per les característiques pròpies del risc cobert.

S'ofereix pel conjunt de Catalunya el nombre mitjà anual de prestacions, l'import anual abonat i l'import mitjà de la prestació al mes de desembre.

La informació la proporciona el SEPE, que depèn del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Hi ha dues modalitats de prestació:

1. Prestació contributiva

Aquesta prestació és per a persones que hagin perdut la feina involuntàriament i hagin cotitzat a la Seguretat Social al llarg d'un període de més de 360 dies.

La prestació es presenta en termes bruts, és a dir, que inclou l'abonament a la Seguretat Social de les quotes de l'empresari.

2. Subsidi d'atur

Es concedeix en el cas d'aquelles persones amb rendes inferiors al 75 % del salari mínim interprofessional que han exhaurit la prestació contributiva o que no hi hagin tingut dret, però que hagin cotitzat un mínim de tres mesos, quan hi concorrin altres circumstàncies agreujants, com ara l'existència de responsabilitats familiars, ser major de 45 anys o d'altres.