Saltar al contenido principal

L'Estadística del grau d'urbanització (degree of urbanisation o DEGURBA) té com a objectiu descriure el territori segons la distribució de la població en un contínuum urbà-rural. La metodologia per calcular el grau d'urbanització, proposada per Eurostat i que té el suport de les Nacions Unides, dona lloc a una distribució estàndard que permet comparar estadístiques d'àmbit internacional per grau d'urbanització. El nivell bàsic de la variable (nivell 1) assigna a les unitats administratives territorials (LAU) una de tres categories (Ciutats, Localitats i àrees semidenses o Àrees rurals), segons la densitat i els totals de població.

Els resultats de l'Estadística del grau d'urbanització s'han elaborat amb la metodologia i les eines desenvolupades pel projecte Global Human Settlement Layer (Capa mundial d'assentaments humans, GHSL) del Joint Research Centre de la Comissió Europea, que estableix una definició per a la mesura dels assentaments humans harmonitzada per a tot el món.

Les eines del GHSL permeten fer un processament automàtic d'anàlisi i extracció de resultats a partir de les dades de població en tres fases.

En una primera fase s'elabora una malla de població a partir de dades geoespacials de població. La font utilitzada ha estat la del Registre estadístic de població (REP) a 1 de gener de cada any de referència.

A la segona fase s'aplica la metodologia del càlcul de la classificació DEGURBA de les cel·les per la quadrícula d'1 km, a partir de la malla de població calculada anteriorment.

En aquesta segona fase, es parteix d'una quadrícula (grid) de població d'1 km de costat (quadrícula estàndard europea) i es classifiquen les cel·les de la quadrícula per definir 3 tipus de grups o clústers de població.

En primer lloc s'identifiquen els clústers anomenats centres urbans. Es tracta de grups de cel·les contigües (cel·les que comparteixen un costat sencer), on cada cel·la individual té una densitat de població igual o superior als 1.500 h./km² i per a les quals el total de població del centre urbà és de 50.000 habitants o més. Un cop identificats els centres urbans, els grups de cel·les que no superen aquest llindar de densitat, però que estan rodejades per un mínim de 5 de les 8 cel·les classificades com a centre urbà, també s'hi afegeixen, de manera que la frontera del centre urbà esdevé més regular.

Un cop delimitats els centres urbans, s'identifiquen les aglomeracions urbanes, que són grups de cel·les contigües (incloent-hi, en aquest cas, totes aquelles cel·les que comparteixen almenys un vèrtex), on cada cel·la individual té una densitat d'almenys 300 h./km² i on el total de població de l'aglomeració urbana és de 5.000 habitants o més.

Finalment, totes aquelles cel·les que no formen part de centres urbans ni d'aglomeracions urbanes són classificades com a cel·les rurals, que generalment tenen una densitat igual o inferior a 300 h./km².

A la tercera fase es classifiquen les unitats administratives territorials fent servir la malla de població, la malla amb la classificació DEGURBA de les cel·les i la geometria de les unitats administratives territorials.

Per obtenir les geometries de les unitats administratives territorials s'han utilitzat els mapes de les seccions censals de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a partir dels quals s'han fet les agregacions corresponents per obtenir els municipis i els mapes de les agrupacions censals de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

En aquest cas, si la majoria de la població d'una unitat administrativa resideix en cel·les d'un centre urbà, aquesta és classificada com a ciutat o àrea densament poblada, mentre que si almenys el 50% de la població resideix en cel·les rurals és classificada com a àrea rural o de densitat de població baixa. Finalment, si menys del 50% de la població resideix en cel·les rurals i menys del 50% de la població resideix en centres urbans, les unitats administratives són classificades com a localitats i àrees semidenses.

S'ha fet el càlcul per les unitats administratives territorials tant a nivell municipal com inframunicipal (agrupacions censals i seccions censals).

Classificació DEGURBA de la quadrícula d'1 km

La classificació de les cel·les corresponents al territori de Catalunya segons la quadrícula estàndard europea d'1 km segueix la metodologia del nivell 1 del grau d'urbanització, que es basa en la identificació de grups o clústers de cel·les espacialment connectades, amb determinades característiques de densitat i població agregada. Cada una de les cel·les s'assigna a una de les tres categories de grau d'urbanització següents:

  1. Centre urbà o clúster d'alta densitat: cel·les amb una densitat de població majoritàriament igual o superior a 1.500 h./km² i que tenen una població agregada de com a mínim 50.000 habitants.
  2. Aglomeració urbana o de densitat moderada: cel·les que no pertanyen a un centre urbà, que presenten una densitat de població majoritàriament igual o superior 300 h./km² i que tenen una població agregada de com a mínim 5.000 habitants.
  3. Cel·la rural o de densitat majoritàriament baixa: cel·les que no pertanyen a cap de les categories anteriors i que generalment tenen una densitat inferior a 300 h./km².

Classificació DEGURBA de les unitats administratives territorials (municipis, agrupacions censals i seccions censals)

Es fa la classificació corresponent al nivell 1 del grau d'urbanització, que es determina superposant les geometries de les unitats administratives territorials a les quadrícules de població prèviament classificades. En funció del tipus de cel·la on resideix la majoria de població (centre urbà, aglomeració urbana o cel·la rural) s'assigna una de les tres categories DEGURBA a cada unitat administrativa territorial. Aquestes categories són les següents:

  1. Ciutats o àrees densament poblades: unitat administrativa territorial on el 50% o més de la població resideix en cel·les de tipus centre urbà.
  2. Localitats i àrees semidenses o àrees de densitat de població intermèdia: unitat administrativa territorial on menys del 50% de la població resideix en cel·les de tipus centre urbà i menys del 50% de la població resideix en cel·les rurals.
  3. Àrees rurals o àrees de densitat de població baixa: unitat administrativa territorial on el 50% o més de la població resideix en cel·les rurals.

Difusió

Es presenten els resultats de la classificació DEGURBA per a cada una de les unitats administratives territorials: seccions censals, municipis i agrupacions censals.

Les variables de l'estadística inclouen la classificació DEGURBA de cada unitat administrativa territorial i es completa amb la informació de la població empadronada, així com de l'àrea de la unitat administrativa territorial en km², la seva densitat de població i el percentatge de població que resideix a cada una de les tres classificacions de les cel·les.

L'Estadística també ofereix els resultats del grau d'urbanització en format shapefile o geometries per a cada unitat administrativa territorial i per la quadrícula homogènia (grid) d'1 km de costat, compatible amb la quadrícula estàndard europea.

Es difonen els resultats del grau d'urbanització amb data de referència a 1 de gener i les dades estan disponibles anualment a partir de l'any 2018.