Saltar al contingut principal

L'Enquesta de l'ús del temps (EUT) és una enquesta dirigida a la població de 10 anys i més que recull informació durant 12 mesos sobre les activitats diàries de la població per mitjà d'un diari d'activitats personal, d'un qüestionari de la llar i d'un qüestionari individual.

A Catalunya s'han fet dues edicions de l'EUT, l'edició de l'any a cavall dels anys 2002 i 2003, realitzada per l'INE en conveni amb l'Idescat, i l'edició del 2010–2011, realitzada per l'Idescat.

En l'edició del 2002–2003, l'Idescat va fer l'explotació de les dades dels resultats de l'EUT per a Catalunya a partir de les dades del treball de camp realitzat per l'INE. La segona edició realitzada per l'INE (2009–2010) es va fer amb una mostra teòrica per a Catalunya, insuficient per obtenir dades d'àmbit territorial. En l'edició del 2010–2011, l'Idescat va optar per fer la seva pròpia enquesta.

L'elaboració i el disseny del projecte de l'EUT s'han dut a terme seguint les directrius vigents publicades per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) en el projecte d'enquestes harmonitzades europees sobre l'ús del temps. Aquest fet garanteix la comparabilitat de resultats en l'àmbit nacional i internacional.

1. Objectius

A partir de la magnitud del temps que comprèn la distribució, la durada i l'horari de les activitats diàries de la població, l'EUT té per objectiu proporcionar informació sobre:

 • les diferències de gènere en el temps de treball remunerat i no remunerat
 • els fluxos i les activitats necessàries per a l'estimació dels comptes satèl·lit del sector llars en el marc de la Comptabilitat econòmica de Catalunya
 • el temps efectiu de treball remunerat comptant l'economia submergida
 • la dimensió del treball no de mercat realitzat per persones grans i la seva integració en la vida diària
 • els trajectes realitzats diàriament i el mitjà de transport utilitzat
 • els comportaments relacionats amb les activitats de voluntariat
 • les noves activitats no classificades, com ara l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació

2. Àmbits de la investigació

Àmbit poblacional: Conjunt de llars privades que resideixen en habitatges familiars principals i conjunt de persones que en són membres. Específicament, els membres de 10 anys i més seran investigats amb més detall i hauran d'emplenar el diari d'activitats i el qüestionari individual.

Àmbit geogràfic: L'EUT s'estén a tot el territori de Catalunya amb prou representativitat per poder obtenir estimacions de les principals variables per àmbits territorials i Barcelona ciutat:

 • Metropolità
  • Barcelona
 • Comarques Gironines
 • Camp de Tarragona
 • Terres de l'Ebre
 • Ponent
 • Comarques Centrals
 • Alt Pirineu i Aran

Àmbit temporal: La recollida d'informació té una durada d'un any, a comptar des de l'1 d'octubre de 2002 fins al 30 de setembre de 2003 en el cas de la primera edició, i del 15 de juny de 2010 fins al juny del 2011 en el cas de la segona edició.

El qüestionari de la llar i el qüestionari individual es refereixen en determinades qüestions a períodes de temps diferents: pel que fa a les preguntes sobre ocupació, el període de referència és la setmana anterior a la data d'emplenament del diari (de dilluns a diumenge), i en les preguntes de voluntariat i d'ajuts a la llar, el període de referència són les quatre darreres setmanes.

El diari d'activitats pren com a referència un dia complet assignat aleatòriament per a cada llar. Concretament, les 24 hores incloses entre les 6:00 de la matinada del dia assignat fins a les 6:00 de la matinada de l'endemà, dividides en intervals de 10 minuts.

En l'horari de treball setmanal, la setmana registrada és la que acaba el dia en què s'emplena el diari d'activitats.

3. Documents de recollida i continguts

Per a la recollida de la informació s'utilitzen quatre documents diferents en format paper, que són:

El qüestionari de la llar: destinat a les llars residents en habitatges familiars principals.

El qüestionari individual: destinat als membres de la llar de 10 anys i més.

El diari d'activitats: destinat als membres de la llar de 10 anys i més que s'emplena per a un dia de l'any determinat a priori.

L'horari de treball setmanal (inclòs en el diari d'activitats): destinat als membres de la llar ocupats i de 16 anys i més. Referit a la setmana que acaba amb el dia del diari d'activitats.

El contingut de cada qüestionari és el següent:

Del qüestionari de la llar:

 • dades personals dels membres de la llar
 • cura dels infants de la llar (menors de 10 anys)
 • adults dependents de la llar
 • ingressos
 • serveis i ajuts rebuts per a la llar

Del qüestionari individual:

 • relació amb l'ocupació
 • treball remunerat principal
 • treball remunerat secundari
 • cerca de feina
 • relació amb l'activitat
 • ajudes a altres llars
 • activitats de voluntariat
 • característiques generals

Del diari d'activitats:

 • activitat principal
 • activitat secundària (feta al mateix moment)
 • activitat principal i secundària realitzada amb ordinador o Internet
 • companyia amb qui es fa l'activitat
 • localització de l'activitat

De l'horari de treball remunerat setmanal:

 • hores efectives de treball remunerat de cada dia de la setmana de referència
 • hora d'entrada i sortida de cada tram de treball realitzat

4. Disseny mostral

El tipus de mostreig escollit per a aquesta enquesta és el mostreig bietàpic estratificat, les unitats de primera etapa del qual són les seccions i les de segona etapa els habitatges familiars principals. S'enquesten les llars que tenen la residència habitual en aquests habitatges per mitjà del qüestionari de la llar. Només les persones de 10 anys o més de la llar són enquestables i cadascuna ha d'emplenar el qüestionari individual i el diari d'activitats.

El marc utilitzat per a la selecció de la mostra és un marc classificat per àrees geogràfiques, que consta de les seccions censals disponibles en el moment de l'extracció de la mostra. Per a les unitats de segona etapa s'ha utilitzat un marc de llista compost pels habitatges familiars principals inclosos en cada una de les seccions seleccionades per a la mostra. Aquesta llista d'habitatges s'obté del Padró municipal d'habitants en la data d'extracció de la mostra.

Les unitats de primera etapa (és a dir, les seccions censals) s'agrupen en estrats diferenciats, d'acord amb l'àmbit territorial i la dimensió del municipi al qual pertany la secció.

En la primera edició de l'EUT, l'Idescat va sol·licitar una ampliació de mostra per tal d'obtenir representativitat per àmbits territorials. La mostra prevista per l'INE va ser ampliada. En la segona edició també s'ha calculat la mostra per poder obtenir dades d'àmbit territorial i mantenir la sèrie històrica.

Tenint en compte que en els municipis grans és on es presenta un major nombre d'incidències durant el treball de camp, s'ha fixat una mostra de 10 llars en les seccions dels municipis més grans de 50.000 habitants i de 8 llars a la resta de municipis.

La mostra de seccions s'ha distribuït uniformement en el temps a fi que tots els dies de l'any hi fossin representats. S'ha adjudicat un dia d'emplenament del diari d'activitats a tots els membres de 10 anys i més de cada llar seleccionada. Les seccions s'han distribuït tenint en compte els quatre trimestres del període que dura l'enquesta i les 13 setmanes que componen cada trimestre.

A les llars de cada secció se'ls ha adjudicat un dia de la setmana de forma aleatòria, de manera que a la meitat de les llars d'una secció se'ls ha assignat un dia de la primera part de la setmana (de dilluns a dijous) i a l'altra meitat de llars se'ls ha assignat un dia de la segona part de la setmana (de divendres a diumenge).

5. Activitats diàries

Les principals característiques que es recullen a l'EUT són les activitats diàries. Es recullen dues activitats, la principal i la secundària, cada 10 minuts, del dia assignat aleatòriament a la llar per emplenar el diari.

Activitat principal: Acció principal realitzada per la persona entrevistada en un moment determinat, matisada per les circumstàncies o el context que l'acompanyin: el lloc on es realitza aquesta activitat, les persones conegudes que l'acompanyen en el moment de realitzar l'activitat i si l'activitat es realitza per mitjà d'ordinador o Internet. Aquesta variable es recull en el diari d'activitats.

Activitat secundària: Acció que es realitza en el mateix moment que l'activitat principal, però que la persona entrevistada considera que és menys important.

L'activitat principal, recollida en literal, es codifica per a la tabulació i l'anàlisi de resultats, segons la classificació d'activitats adaptada al marc de Catalunya de la llista d'activitats harmonitzada que proposa Eurostat en les directrius vigents. Aquesta classificació arriba fins a un màxim de desagregació de tres dígits.

En la tabulació de resultats apareixen les activitats detallades a tres dígits en les taules de les activitats de la llar i la família, a dos dígits en les taules més significatives de les activitats principals i agregades a un dígit en la resta de taules. En alguns casos s'agreguen les 10 categories a un dígit en 5 categories a causa de la dimensió de la mostra (vegeu l'apartat 7.1). I en l'apartat del treball remunerat i no remunerat, es recategoritzen les activitats de la llar i la família a tres dígits, per tipus i quotidianitat en cinc categories (vegeu l'apartat 7.2.1).

La classificació de totes les activitats diàries a un dígit i a dos dígits, excepte Trajectes i ús del temps no especificat que només es classifica a un dígit, i les activitats de la llar i la família a tres dígits que s'ha utilitzat en la tabulació és la següent:

 • 0. Cures personals

  • 01. Dormir
  • 02. Àpats i begudes
  • 03. Altres cures personals
 • 1. Treball remunerat

  • 11. Treball principal i secundari
  • 12. Activitats relacionades amb el treball
 • 2. Estudis

  • 20. Estudis no especificats
  • 21. Escola, institut o universitat
  • 22. Estudis durant el temps lliure
 • 3. Llar i família

  • 30. Activitats relacionades amb la llar i la família no especificades
  • 300. Activitats relacionades amb la llar i la família no especificades
  • 31. Activitats culinàries
  • 311. Preparació d'àpats i conservació d'aliments
  • 312. Rentar els plats
  • 32. Manteniment de la llar
  • 321. Neteja de l'habitatge
  • 322. Neteja del pati i d'altres parts exteriors de l'habitatge
  • 323. Calefacció i subministrament d'aigua
  • 324. Tasques diverses d'organització
  • 329. Altres tipus de manteniment de la llar, especificats o no
  • 33. Confecció i preparació de la roba
  • 331. Bugada
  • 332. Planxada
  • 333. Confecció de roba
  • 339. Altres activitats de confecció i preparació de la roba, especificades o no
  • 34. Jardineria i atenció d'animals
  • 341. Jardineria
  • 342. Atenció d'animals domèstics
  • 343. Atenció de mascotes
  • 344. Passejar el gos
  • 349. Altres activitats de jardineria i atenció d'animals, especificades o no
  • 35. Construcció i reparacions
  • 351. Construcció i reforma de l'habitatge
  • 352. Reparacions de l'habitatge
  • 353. Fabricació, reparació i manteniment de l'equipament de la llar
  • 354. Manteniment de vehicles
  • 359. Altres activitats de construcció i reparacions, especificades o no
  • 36. Compres i serveis
  • 361. Compres
  • 362. Serveis comercials i administratius
  • 363. Serveis personals
  • 369. Altres compres i serveis, especificats o no
  • 37. Gestions de la llar
  • 371. Gestions de la llar
  • 38. Atenció dels nens membres de la llar
  • 381. Cures personals i vigilància dels nens
  • 382. Ensenyar coses als nens
  • 383. Jugar, llegir i parlar amb els nens
  • 384. Acompanyar els nens
  • 389. Altres tipus d'atencions als nens, especificades o no
  • 39. Ajudes a adults membres de la llar
  • 391. Cures personals a adults dependents membres de la llar
  • 392. Altres tipus d'atencions a adults dependents membres de la llar
  • 399. Ajuda a adults membres de la llar no dependents
 • 4. Treballs voluntaris i reunions

  • 41. Treball al servei d'una organització
  • 42. Ajudes informals a altres llars
  • 43. Activitats participatives
 • 5. Vida social i diversió

  • 51. Vida social
  • 52. Diversió i cultura
  • 53. Oci passiu
 • 6. Esports i activitats a l'aire lliure

  • 61. Exercici físic
  • 62. Exercici productiu
  • 63. Activitats relacionades amb els esports
 • 7. Aficions i informàtica

  • 71. Arts i aficions
  • 72. Informàtica
  • 73. Jocs
 • 8. Mitjans de comunicació

  • 81. Lectura
  • 82. Televisió, vídeo o DVD
  • 83. Escoltar ràdio o gravacions
 • 9. Trajectes i ús del temps no especificat

La classificació d'activitats vigent té algunes diferències respecte de la que es va utilitzar en l'edició anterior: s'ha agrupat el treball remunerat principal i el secundari en una sola categoria, s'han considerat activitats sense especificar relacionades amb els estudis i amb la llar i la família, i s'ha aïllat la informàtica com a activitat independent dins les activitats d'aficions i jocs, que ara s'anomenen Aficions i informàtica.

6. Principals indicadors de l'ús del temps obtinguts a partir de l'activitat principal

Temps social o durada mitjana de les activitats en un dia mitjà de tots els dies de l'any. Aquest indicador correspon a la mitjana del temps diari destinat a una determinada activitat de tota la població, incloent-hi les persones que no la realitzen.

Participació i durada mitjana de les activitats diàries. Aquest indicador recull la participació de la població en una determinada activitat i el temps destinat a aquesta activitat per part de les persones que la realitzen.

Horari d'activitats diàries. Proporció de població que realitza la mateixa activitat a l'inici de cada hora de les 24 hores del dia, que també s'anomena ritmes d'activitat diària de la població.

7. Tabulació

Les taules dels resultats de l'ús del temps de la població de Catalunya s'obtenen de l'encreuament de les variables principals de l'enquesta amb les variables bàsiques de la població o de la llar on resideix, amb la limitació que comporta el nombre d'unitats mostrals que s'obtinguin per casella. S'agrupen en vuit capítols que inclouen els principals indicadors de l'ús del temps, altres explotacions de les dades més específiques, com ara el treball remunerat i els ajuts rebuts i prestats de les llars, i dues ampliacions de resultats.

Les unitats de la durada mitjana de les activitats diàries realitzades per la població són les hores i els minuts. A les taules apareixen les hores i els minuts amb el format hh:mm. La durada mitjana de les activitats realitzades a les taules del capítol del temps social haurien de sumar 24 hores, però com que els segons s'han truncat hi pot haver petites diferències. En aquests casos s'ha optat per mantenir les diferències en lloc d'arrodonir les hores i els minuts i fer-los quadrar. D'altra banda, els subtotals que apareixen a les taules de les activitats detallades també pot ser que no sumin a causa del truncament dels segons. En cas de voler la informació amb els segons i els decimals de segon es pot demanar específicament a través del servei d'atenció de demandes del nostre web.

Les unitats de la participació en determinades activitats apareixen en percentatges amb dos decimals.

Les dades que per baixa freqüència no siguin significatives per al càlcul apareixen amb el signe "..". Aquesta dada no necessàriament és igual a zero.

Els capítols que pel tractament i explotació especial de les dades requereixen metodologia associada són els següents:

7.1. Horari d'activitats diàries

Aquest capítol consta de les taules en què es recullen els percentatges de població, segons diferents característiques de la població, que a l'inici de cada hora fan una mateixa activitat. En alguns casos, atès que les dades no són estadísticament significatives, les activitats realitzades s'han agrupat en 5 categories, provinents de les 10 activitats a un dígit, de la següent manera:

 • Cures personals: coincideix amb la categoria a un dígit del mateix nom
 • Treball remunerat i estudis: inclou les categories Treball remunerat i Estudis
 • Llar i família: coincideix amb la categoria a un dígit del mateix nom
 • Treballs voluntaris i lleure: inclou les categories Treballs voluntaris i reunions, Vida social i diversió, Esports i activitats a l'aire lliure, Aficions i informàtica i Mitjans de comunicació
 • Trajectes i ús del temps no especificat: coincideix amb la categoria a un dígit del mateix nom

7.2. Temps de treball remunerat i no remunerat

Aquest capítol tracta de l'explotació específica i detallada del temps de treball remunerat i no remunerat des d'una perspectiva de gènere, realitzada a partir de les dades de l'EUT2011. El marc teòric de la distribució de taules d'aquest capítol es va encarregar al Centre d'Estudis Sociològics de la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) de la Universitat Autònoma de Barcelona, que en va fer un informe amb la proposta de creació de noves variables i l'anàlisi dels resultats obtinguts.

L'estudi consisteix en el càlcul de la suma total del treball remunerat i no remunerat, en l'explotació de les activitats de treball no remunerat a dos i tres dígits, en la recodificació de les activitats de la llar i la família a tres dígits en unes noves categories que han classificat les activitats segons tipus i quotidianitat, en l'explotació de les activitats secundàries i en encreuaments dobles de la major part de taules en què el sexe sempre és una variable. Per tal de poder obtenir dades més detallades, s'ha renunciat a l'àmbit territorial com a variable de classificació.

Les taules dels resultats obtinguts estan ordenades temàticament de més a menys càrrega de treball i s'estructuren en tres apartats que inclouen els subapartats propis de la tabulació general de l'EUT.

7.2.1. Temps de treball remunerat i no remunerat

En aquest capítol s'analitza la suma del temps de treball remunerat i no remunerat, de la qual s'obté la càrrega total de treball que inclou les activitats de la classificació a un dígit: Treball remunerat, Llar i família i Treball voluntari i reunions. Així mateix, s'ha afegit un subtotal que recull la població que realitza dues activitats: Treball remunerat i Llar i família, sense el voluntariat.

L'apartat de l'horari d'activitats presenta la distribució percentual diària de les activitats amb el subtotal Llar i família desglossat en cinc tasques diferents per tipus i quotidianitat, el treball remunerat, treballs voluntaris i reunions, i la resta de les activitats diàries agrupades en un sol apartat.

7.2.2. Temps de treball no remunerat

El temps de treball no remunerat conté les activitats de la llar i la família i els treballs voluntaris i reunions. La distribució de les activitats de la llar i la família són detallades a tres dígits i els treballs voluntaris i reunions a dos dígits, ja que no són prou significatius per tabular-los a tres dígits.

7.2.3. Temps de les activitats de la llar i la família

Les activitats de la llar i la família, detallades a tres dígits, s'agrupen en una nova classificació específica per a l'explotació del treball remunerat i no remunerat, segons la rigidesa de la seva quotidianitat i el seu contingut social, dividida en cinc tipus: tasques de manteniment quotidià de la llar, tasques de manteniment puntual, tasques de gestió i organització, tasques de cura de nens i tasques de cura d'adults.

En aquest capítol també es recullen les activitats de la llar i la família a dos dígits, que la població de 10 anys realitza com a activitat secundària, per sexe.

7.3. Temps de les activitats diàries realitzades amb ordinador o Internet

El temps de les activitats diàries realitzades amb ordinador o Internet (EUT_TIC) prové de l'explotació de la pregunta del diari d'activitats de l'EUT2011, en què es demana si l'activitat realitzada és executada amb l'ajuda d'ordinador o Internet.

L'objectiu d'aquest apartat és dimensionar la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les activitats diàries realitzades durant tots els dies de l'any. L'ús de les TIC no es considera l'activitat principal o secundària, sinó el medi o canal que s'utilitza per realitzar-la.

L'EUT_TIC és un enfocament innovador i complementari a les estadístiques d'ús del temps, així com a les estadístiques sobre la societat de la informació, ja que s'associen les activitats diàries a la intermediació de les TIC, i es mesura amb els indicadors propis de les enquestes de l'ús del temps (és a dir, temps social, participació en l'activitat i durada mitjana, i horaris de les activitats).

Les activitats diàries significatives realitzades amb ordinador o Internet són 10 de les 33 activitats a dos dígits recollides a la classificació d'activitats i són les que es recullen a les taules d'aquest capítol.

La tabulació de l'EUT_TIC s'agrupa en quatre capítols. Els capítols que pel tractament i explotació especial de les dades requereixen una explicació associada són els següents:

7.3.1. Temps social de les activitats realitzades amb ordinador o Internet

El temps social de les activitats realitzades amb ordinador o Internet es calcula a partir del temps mitjà de la població que ha realitzat una determinada activitat amb ordinador o Internet sobre el total de població.

7.3.2. Participació i durada mitjana de les activitats realitzades amb ordinador o Internet

La participació en les activitats realitzades amb ordinador o Internet és el percentatge de persones que realitzen una determinada activitat amb l'ajuda d'ordinador o Internet sobre el total de població, i la durada mitjana és el temps en hores i minuts de la població que la realitza.

7.3.3. Horari d'activitats realitzades amb ordinador o Internet

L'horari d'activitats diàries és la proporció de població que realitza la mateixa activitat amb l'ajuda d'ordinador o Internet, a l'inici de cada hora. Les activitats diàries significatives, que es realitzen amb l'ajuda de TIC, són 4 de les 10 activitats a un dígit.