Saltar al contenido principal

L'Estadística de matrimonis ofereix anualment informació dels matrimonis i els cònjuges que fixen la residència a Catalunya segons les característiques demogràfiques, socials i territorials. La font original de les dades és la Butlleta estadística del matrimoni, que emplenen els cònjuges en el moment d'inscriure el seu matrimoni davant del Registre Civil.

La Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la qual es modifica el Codi civil espanyol en matèria de dret a contraure matrimoni, estableix que "l'home i la dona tenen dret a contraure matrimoni d'acord amb les disposicions d'aquest Codi. El matrimoni tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents siguin del mateix o de diferent sexe" (art. 44). Aquesta Llei entra en vigor el 3 de juliol del mateix any i, a partir de d'aquell moment, és possible inscriure al Registre civil els matrimonis entre persones del mateix sexe. Així, doncs, fins a l'aprovació de la Llei 13/2005, les estadístiques de matrimonis fan referència exclusivament a les parelles de diferent sexe, mentre que a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, també s'hi inclouen els matrimonis formats per cònjuges del mateix sexe, d'acord amb la nova definició.

1. Definicions i variables

Matrimoni

Unió estable entre dues persones, com a producte de l'acord de la seva voluntat, manifestat externament amb les formalitats legalment establertes. La definició exclou les unions consensuals referides a situacions estables de fet.

Tipus de celebració

La celebració del matrimoni pot ser religiosa (catòlica o altres religions) o exclusivament civil.

Estat civil

Qualitat jurídica en què es classifica les persones segons si són solteres, vídues o divorciades. La categoria "alguna vegada casades", agrupa les persones vídues i les divorciades.

Cònjuge

Cadascun dels membres d'un matrimoni, amb independència del sexe.

Nivell d'instrucció dels cònjuges

Es desagrega en onze categories:

 1. No sap llegir o escriure
 2. Sense estudis
 3. Primer grau
 4. Batxillerat elemental, EGB o ESO completa
 5. Batxillerat superior
 6. FP Grau mitjà
 7. FP Grau superior
 8. Diplomatura
 9. Llicenciatura
 10. Doctorat
 11. No hi consta
Professió dels cònjuges

S'utilitza la classificació següent:

 1. Professionals, tècnics i assimilats
 2. Personal directiu de l'Administració pública i de les empreses
 3. Personal administratiu i assimilat
 4. Comerciants i venedors
 5. Personal dels serveis
 6. Agricultors, ramaders, silvicultors i piscicultors
 7. Treballadors de la producció i assimilats
 8. Professionals de les forces armades
 9. Estudiants
 10. Persones dedicades a les tasques de la llar
 11. Jubilats, retirats, pensionistes i rendistes
 12. Persones que no poden ser classificades
 13. No hi consta la professió
Lloc de residència

Municipi que es declara com la residència habitual del matrimoni.

Lloc d'inscripció

Municipi on s'inscriu el matrimoni. Fins a l'any 1990 els matrimonis s'havien d'inscriure en el municipi on se celebrava el casament. A partir de l'any 1991 els matrimonis també es poden inscriure en el municipi de residència dels cònjuges (a banda del de la celebració del casament).

Nacionalitat dels cònjuges

Es presenta la informació tant de manera agrupada, cònjuges amb nacionalitat espanyola i cònjuges amb nacionalitat estrangera, com de manera desagregada, segons el país de nacionalitat dels cònjuges. Aquells països amb una freqüència més elevada de matrimonis es publiquen de manera desagregada, mentre que els països amb una freqüència més baixa s'agrupen. La classificació per països de nacionalitats resta fixa des de l'any 2007.

2. Àmbit territorial

L'Estadística de matrimonis difon la informació per municipi, comarca, àmbit del Pla territorial, província i Catalunya. Per reduir el risc de revelació d'informació sensible s'han establerts llindars poblacionals en relació amb el tipus de variable i les freqüències de les taules.

3. Difusió

Fins al 2011 les dades publicades i difoses anualment fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de matrimonis que fixaven la residència habitual a Catalunya A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit en els registres civils de Catalunya) i les dades definitives (amb els matrimonis que resideixen a Catalunya i que s'han inscrit tant en els registres civils de Catalunya com en els d'altres comunitats autònomes).

En el període 2005–2011 els matrimonis entre persones del mateix sexe es presenten en taules diferents dels matrimonis entre persones de diferent sexe. A partir de l'any 2012, si no s'indica el contrari en el títol de la taula, les dades fan referència a tots els matrimonis (tant si són del mateix sexe com si no).