Skip to main content

Methodology 

  L'Estadística de variacions residencials (EVR) l'elabora l'INE a partir de l'explotació de la informació sobre altes i baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

  El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona produït per un canvi de residència entre diferents municipis de Catalunya, d'un municipi de Catalunya a un altre de la resta d'Espanya o d'un municipi de Catalunya a l'estranger. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.

  Les variacions residencials anuals de l'Estadística no fan referència al nombre de persones que duen a terme una variació residencial, sinó al nombre de variacions efectuades, ja que un ciutadà pot canviar la residència d'un municipi a un altre més d'una vegada en un any.

  A partir de l'Estadística de variacions residencials s'obtenen els fluxos migratoris interns (entre diferents municipis de Catalunya i entre aquests i altres de la resta d'Espanya) i externs (des de l'estranger o cap a l'estranger).

  Les baixes per variació residencial amb destinació a l'estranger es comptabilitzen només a partir del 2002.

  En les variacions residencials exteriors d'estrangers cal tenir en compte la influència de la inclusió, l'any 2004, de les Altes per omissió, en les quals no consta el país de procedència, i les Baixes per inscripció indeguda, en les quals es desconeix el país de destinació.

  Així mateix, a partir del 2006 es produeixen canvis deguts a la inclusió de les Baixes per caducitat, que afecten els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent. Aquestes baixes s'incorporen a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003, d'estrangeria, en la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. Si no la renoven, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.

  Per als ciutadans de la Unió Europea (i els no comunitaris amb permís de residència permanent) es va establir l'any 2009 un nou procediment de comprovació de residència l'efectivitat del qual, com que no és un procediment establert per llei, està condicionada a les actuacions dels ajuntaments.

  Aquesta estadística té una desagregació territorial per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Les variables que es publiquen són el sexe, l'edat, el lloc de naixement, la nacionalitat i la procedència o destinació del moviment.

  Definicions

  Migració interna

  Canvi de residència entre dos municipis de Catalunya o bé un municipi de Catalunya i un altre de la resta d'Espanya.

  Immigració interna

  Altes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat, per canvi de residència des d'un municipi de Catalunya o de la resta d'Espanya.

  Emigració interna

  Baixes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència cap a un municipi de Catalunya o de la resta d'Espanya.

  Saldo migratori intern

  Diferència entre la immigració interna i l'emigració interna.

  Migració externa

  Canvi de residència entre un municipi de Catalunya i l'estranger.

  Immigració externa

  Altes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència quan el municipi de procedència és l'estranger i el de destinació és qualsevol dels municipis de Catalunya.

  La immigració externa inclou l'arribada de persones tant de nacionalitat espanyola com estrangera que procedeixen de l'estranger.

  Emigració externa

  Baixes registrades en el Padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència quan el municipi de destinació és a l'estranger i el de procedència és qualsevol dels municipis de Catalunya.

  L'emigració externa inclou la sortida de persones tant de nacionalitat espanyola com estrangera.

  La sèrie d'emigració externa s'inicia l'any 2002, any en què les dades comencen a tenir consistència, tot i que presenta un elevat nombre de casos amb "no consta" en la variable de país de destinació.

  Saldo migratori extern

  Diferència entre la immigració externa i l'emigració externa.

  Saldo migratori total

  El total del saldo migratori intern i extern.