Skip to main content

Methodology 

  L'Estadística de naixements ofereix informació dels nascuts vius, els parts i les morts fetals tardanes de les persones residents a Catalunya segons les característiques demogràfiques, socials i territorials (municipi, comarca, àmbits del Pla territorial i província). L'Estadística de naixements i l'Estadística de defuncions conformen el moviment natural de la població, que permet estimar el creixement natural de la població, com la diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions.

  La font original de les dades són les butlletes estadístiques del part de dones residents a Catalunya inscrites en els registres civils. Fins al 2011 les dades presentades fan referència a les inscripcions registrades a Catalunya de dones que hi resideixen. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els parts de dones residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els parts de totes les dones residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

  1. Naixements

  S'identifica amb el concepte biològic d'expulsió o extracció completa del cos de la mare de tot producte de la concepció, viu o mort, amb més de 180 dies de gestació. En el camp demogràfic s'identifica en ocasions amb el concepte de nascut viu.

  Fins al 1974 només es consideraven naixements els casos dels nascuts amb vida que depassessin les 24 hores d'existència. A partir del 1975, i seguint els criteris recomanats pels organismes internacionals, es considera com a naixement el de qualsevol ésser nascut amb vida, independentment del període que visqui.

  2. Nascuts vius

  Segons la Classificació internacional de malalties (9a. revisió) s'entén per nascut viu l'expulsió o extracció completa del cos de la mare d'un producte de la concepció, amb independència de la durada del període de gestació, el qual, després d'aquesta separació, respira o manifesta qualsevol altre signe de vida, com poden ser batecs del cor, pulsació del cordó umbilical o contracció efectiva d'un múscul sotmès a l'acció de la voluntat, hagi estat tallat o no el cordó umbilical. Tot producte d'un part així es considera nascut viu.

  La major part de les taules sobre natalitat es refereixen al municipi de residència de la mare, que és la variable més significativa, enfront del lloc d'inscripció del nascut, ja que la majoria dels naixements tenen lloc en centres sanitaris localitzats en municipis que poden ser diferents del de residència. No obstant això, des de l'any 1991 s'autoritza a inscriure els nadons en el municipi de residència de la mare.

  La classificació segons l'estat civil de la mare permet diferenciar entre els fills nascuts dins del matrimoni (dones casades) o fora del matrimoni (dones no casades: solteres, vídues, separades o divorciades).

  La situació de convivència distingeix entre primeres núpcies i més d'un matrimoni entre les dones casades, i entre les dones no casades segons si conviuen en unió estable o no.

  Quant a l'activitat de la mare, es diferencia entre actives i no actives.

  El nivell d'instrucció es desagrega en nou categories:

  1. No sap llegir o escriure
  2. Sense estudis
  3. Primer grau
  4. Batxillerat elemental, EGB o ESO completa
  5. Batxillerat superior
  6. FP Grau mitjà
  7. FP Grau superior
  8. Diplomatura
  9. Llicenciatura i doctorat

  Pel que fa a la professió de la mare s'utilitza la classificació següent:

  1. Professionals, tècniques i assimilades
  2. Personal directiu de l'Administració pública i de les empreses
  3. Administratives i assimilades
  4. Comerciants i venedores
  5. Personal dels serveis
  6. Agricultores, ramaderes, silvicultores i piscicultores
  7. Treballadores de la producció i assimilades
  8. Professionals de les forces armades
  9. Estudiants
  10. Persones dedicades a les tasques de la llar
  11. Jubilades, retirades, pensionistes i rendistes
  12. Persones que no poden ser classificades
  13. No hi consta la professió

  La taula dels nascuts vius segons la nacionalitat de la mare es presenta, per motius tècnics, amb la informació dels quatre països amb més naixements l'any 2007 i la resta de països s'agreguen a Resta de continent o Àmbit geogràfic (UE-27). Aquesta classificació de nacionalitats quedarà fixada com a punt de referència per a tots el anys. En aquestes dades no hi ha inclosos els naixements de pare estranger i mare espanyola.

  A partir del 1993, la informació de les tipologies "no classificats" i "no hi consta" queda en una sola "no classificats" per una agregació de codis.

  3. Parts

  La definició de part coincideix amb el concepte mèdic biològic, és a dir, l'expulsió o extracció completa del cos de la mare d'un o més productes de la concepció viable. Per tant, en queda exclòs l'avortament o l'expulsió del fetus no viable.

  Multiplicitat: els parts es classifiquen en simples, dobles, triples i quàdruples o més.

  Normalitat: els parts es classifiquen en parts normals i distòcics.

  Maturitat: aquest concepte es relaciona amb el de la durada de l'embaràs, segons la qual la classificació es fa en parts a terme i parts prematurs. Es consideren prematurs els parts corresponents a un embaràs amb menys de 37 setmanes de gestació.

  4. Morts fetals tardanes

  La mort fetal tardana fa referència al producte de la concepció viable mort abans de la seva completa expulsió o extracció del cos de la mare. La viabilitat (28 setmanes complertes d'embaràs segons l'OMS) és el que diferencia una mort fetal tardana d'un avortament. La legislació només obliga a comunicar al Registre Civil les morts fetals tardanes de més de 180 dies de gestació i/o els fetus morts amb un pes igual o superior als 500 grams.