Skip to main content

L'estadística del Padró d'habitants residents a l'estranger proporciona informació del nombre i les característiques bàsiques dels catalans residents a l'estranger. Les dades fan referència a les persones de nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, que viuen habitualment a l'estranger i l'últim municipi al qual estan inscrites és a Catalunya.

Els resultats de l'estadística estan disponibles des de l'any 2009, amb data de referència a 1 de gener de cada any. La tabulació fa referència a les característiques bàsiques de la població resident a l'estranger (sexe, edat i lloc de naixement), el continent o país de residència i el lloc d'inscripció. Es difonen resultats desagregats per províncies, àmbits del pla territorial, comarques i Aran i municipis.

També es difon informació de les noves inscripcions, que són les altes produïdes durant l'any anterior al de referència per les causes següents: naixement, nacionalització, omissió i emigració de Catalunya a l'estranger.

La font de les dades és el Padró d'espanyols residents a l'estranger, que comprèn totes les persones de nacionalitat espanyola, sigui o no aquesta l'única nacionalitat, inscrites com a residents habituals al Registre de matrícula de l'oficina consular corresponent a la seva residència, la inscripció de la qual ha estat comunicada a l'INE a través del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

La Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local en relació amb el Padró municipal, estableix que l'Administració general de l'Estat confeccionarà un padró d'espanyols residents a l'estranger. "Les persones inscrites en aquest padró es consideren veïnes del municipi espanyol que figura a les dades de la seva inscripció únicament a l'efecte de l'exercici del dret de sufragi, i no constitueix, en cap cas, població del municipi."

El Padró d'espanyols residents a l'estranger es constitueix amb les dades existents en el Registre de matrícula de cada oficina consular o secció consular de les missions diplomàtiques. A aquests efectes el Reial decret 3425/2000, de 15 de desembre, sobre inscripció dels espanyols en els registres de matrícula de les oficines consulars a l'estranger, diu:

Article 1. El Registre de matrícula consular

1. Per al compliment de les seves funcions, les oficines consulars i, si escau, les seccions consulars de les missions diplomàtiques d'Espanya portaran un Registre de matrícula dels nacionals espanyols que habitin a la seva respectiva demarcació consular, siguin residents habituals o s'hi trobin transitòriament.

2. El Registre de matrícula consular inclourà dues categories d'inscrits: els residents i els no residents.

3. Tindran la consideració de residents els espanyols que resideixin habitualment a la demarcació consular i els qui hi traslladin la seva residència habitual. Els inscrits com a residents causaran alta en el Padró d'espanyols residents a l'estranger, i els majors d'edat, al corresponent Cens electoral de residents absents.

Article 2. Obligació d'inscriure's

1. Els espanyols que resideixin habitualment a l'estranger i els qui hi traslladin la residència habitual s'hauran d'inscriure en el Registre de matrícula de l'oficina consular o de la secció consular de la missió diplomàtica que correspongui a la circumscripció on es trobin.

2. El pare o la mare hauran de sol·licitar la inscripció dels seus fills menors d'edat subjectes a la seva pàtria potestat, si es troben en la seva companyia. La mateixa obligació incumbeix als tutors respecte dels seus pupils. El contingut i els procediments de formació i actualització del Padró d'espanyols residents a l'estranger s'indiquen al Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.