Skip to main content

GDP supply and demand. Deflator index (year 2015=100)

PIB oferta i demanda. Índex deflactor (any 2015=100) Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Producte interior brut 105,7 1,3
Oferta
Valor afegit brut 105,9 1,8
Agricultura 139,2 7,8
Indústria 104,5 1,9
Ind. manufacturera 104,2 1,2
Construcció 115,5 3,0
Serveis 105,3 1,5
Comerç, transport i hostaleria 104,0 0,5
Act. immobiliàries, professionals i altres 103,8 1,3
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 109,9 3,1
Impostos nets sobre productes 103,4 -3,8
Demanda
Demanda interna 105,8 0,6
Consum de les llars 105,2 0,0
Consum de les adm. públiques (1) 105,2 2,0
Formació bruta capital (2) 107,6 0,9
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 103,9 0,0
FBCF (construcció) 113,0 2,3
Saldo amb l'exterior (3) .. ..
Saldo amb estranger .. ..
Exportacions totals a l'estranger 101,4 -0,9
Exportacions de béns i serveis 101,1 -0,9
Consum dels estrangers al territori 102,9 -1,4
Importacions totals de l'estranger 102,1 -1,1
Importacions de béns i serveis 102,1 -1,1
Consum dels residents a l'estranger 102,2 -0,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cells: All

Select a category to see the time series.