Skip to main content
Llocs de treball. Totals. Taxes de variació. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,2 0,9 -0,7 -4,4 -8,1 -1,2 -1,8 -1,6 2,6 -1,6 -1,8 0,8 2,5 0,6 -0,9 -0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,2 0,9 -0,7 -4,4 -8,1 -1,2 -1,8 -1,6 2,6 -1,6 -1,8 0,8 2,5 0,6 -0,9 -0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 3,3 -0,6 -3,6 -6,0 -2,1 -4,8 -13,1 -2,9 -1,7 -2,8 -0,3 -1,6 -0,1 -3,3 1,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,9 3,1 -1,1 -3,8 -6,6 -2,5 -5,6 -14,3 -3,2 -2,2 -3,1 -0,5 -1,8 -0,2 -3,5 1,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,7 1,7 -2,3 -9,7 -7,9 -5,7 -10,2 -11,5 0,7 3,7 7,7 2,1 1,4 -1,3 4,7 16,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 3,1 1,1 -1,9 -0,7 -0,3 -1,5 -6,4 3,3 -3,8 -0,8 2,1 3,5 1,0 -1,3 -2,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 2,6 -3,7 -4,4 -10,2 -3,3 -5,4 -18,9 -14,9 -8,8 -11,8 -5,2 -10,1 -3,4 -9,4 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,1 0,6 -4,7 -6,9 -8,0 -3,9 -5,8 -24,1 -1,8 -8,7 0,9 -2,5 0,0 0,3 -2,0 1,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 3,8 0,5 -6,7 -8,3 -3,9 -7,1 -10,8 -6,9 4,3 -7,9 -4,8 5,4 -1,1 1,1 -6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,5 6,2 -1,6 -2,8 -12,8 0,4 -1,9 -7,4 -3,7 -1,9 2,3 0,9 2,1 4,3 0,1 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,6 7,8 2,6 -1,0 -2,7 -1,3 0,4 -6,3 4,1 4,3 -7,8 11,9 -4,9 6,9 -1,9 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,9 1,4 -3,9 -1,5 -6,3 -4,3 -8,9 -16,3 -5,7 0,3 -4,7 -5,0 -4,0 -2,6 1,2 -0,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 -1,8 -3,0 -9,4 -16,8 0,5 -6,8 -26,5 -4,0 -2,2 2,8 2,1 0,5 3,7 -0,1 2,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,4 11,5 -4,0 -9,8 -9,1 -6,3 3,1 -14,6 -1,6 -1,4 2,2 4,7 -2,3 1,3 -1,6 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,3 3,8 -6,0 -6,8 -10,3 -7,2 -6,0 -20,6 -0,9 -1,7 -2,6 -1,2 -1,6 1,4 -4,5 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,0 3,4 -4,5 2,8 -6,0 -13,6 -7,4 -12,3 -5,3 3,3 -4,0 -0,1 -9,2 -4,1 -17,5 8,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,1 -8,6 4,4 -11,1 -7,1 -5,2 -6,3 -14,8 -2,6 -1,0 -6,8 -3,0 -7,8 1,2 -0,7 4,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,9 3,1 0,3 0,2 -2,0 1,4 -6,0 -4,6 -1,1 -0,8 -3,0 1,5 1,5 -4,2 -6,5 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,4 1,2 4,0 -3,0 -2,5 -6,7 -13,3 -15,4 -5,2 -1,4 -3,9 -1,9 -2,6 -4,7 -4,4 -0,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,3 3,0 -2,5 -2,9 -9,9 4,1 -4,0 -21,0 0,0 -0,6 -0,2 5,4 0,3 6,0 -0,3 -2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,9 9,5 -1,4 -4,8 0,4 0,6 -12,9 -5,7 -6,4 5,9 3,5 -0,9 3,5 -1,2 7,9 7,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,0 0,2 0,2 -0,3 2,1 -3,7 17,4 5,0 -2,6 10,3 0,2 0,5 5,0 -1,0 -8,8 -5,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,9 3,6 1,0 -6,5 -4,7 12,6 3,0 14,4 18,3 0,0 -1,1 0,9 2,1 5,3 11,3 8,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,5 7,4 7,3 0,6 3,9 5,2 7,0 14,8 3,8 13,8 13,1 9,0 4,8 6,1 5,9 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,6 0,7 -0,5 -7,9 -20,2 -14,9 -14,3 -18,1 -10,7 8,4 10,4 6,0 5,3 4,4 2,6 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,6 0,7 -0,5 -7,9 -20,2 -14,9 -14,3 -18,1 -10,7 8,4 10,4 6,0 5,3 4,4 2,6 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,9 2,8 1,6 -1,9 -3,0 -1,6 -0,1 -2,4 2,8 4,5 5,3 5,6 4,8 4,8 4,8 2,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,6 2,2 2,7 -1,8 -4,4 0,4 -2,1 -2,9 2,0 4,9 6,5 8,6 6,2 7,1 5,4 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 3,4 0,6 -2,6 -3,6 -4,4 0,1 -4,9 2,3 3,4 4,2 3,6 3,8 3,3 4,7 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,2 3,7 0,2 -7,0 -5,2 -3,2 1,7 -9,3 2,4 6,7 1,9 3,6 3,3 1,5 4,8 1,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,5 3,3 1,5 -3,1 -4,4 -10,4 -0,5 -4,4 3,6 0,4 4,0 1,1 3,3 5,3 4,9 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 1,9 -1,5 0,2 -0,2 -5,0 0,5 -6,8 2,9 2,6 3,4 3,8 3,8 2,1 4,1 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,1 1,0 0,4 -6,7 -4,3 -4,4 -2,5 -0,3 0,9 4,6 3,1 4,4 3,9 5,0 6,1 -0,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,1 12,1 12,0 0,3 6,7 -22,2 7,0 -0,9 6,3 2,5 12,4 13,7 0,6 3,9 2,2 13,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 2,1 1,4 -10,6 -5,3 -1,5 1,8 -5,7 0,8 6,4 4,0 8,1 3,5 0,0 4,4 2,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,7 6,8 2,5 -0,8 -6,3 2,0 0,2 -3,5 1,2 5,3 6,5 4,0 4,7 3,7 4,8 3,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,8 4,8 5,7 -0,9 -1,4 4,8 -6,3 -0,2 6,9 7,7 5,2 8,4 -1,8 6,5 3,5 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,9 -2,9 0,5 -5,5 -1,2 1,4 -17,4 -6,4 4,6 5,1 -1,0 9,1 -5,1 6,8 4,1 1,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,9 7,9 7,9 1,1 -1,6 6,4 0,0 3,8 8,5 9,5 9,9 7,9 0,8 6,3 2,9 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 -2,6 -3,2 -2,5 -2,0 -5,4 -3,6 -5,7 0,7 4,6 2,3 0,4 1,6 0,2 -0,6 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 -2,6 -3,2 -2,5 -2,0 -5,4 -3,6 -5,7 0,7 4,6 2,3 0,4 1,6 0,2 -0,6 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,1 2,9 12,2 -6,3 -2,9 -1,0 -7,2 -7,8 1,2 1,4 6,6 16,7 8,6 11,2 20,5 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,1 2,9 12,2 -6,3 -2,9 -1,0 -7,2 -7,8 1,2 1,4 6,6 16,7 8,6 11,2 20,5 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,4 5,4 2,2 -1,1 -3,9 1,8 -1,9 -3,4 3,9 7,0 10,8 11,3 10,3 12,8 9,1 1,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,4 1,1 5,8 -5,4 -4,8 4,4 -6,8 1,6 8,6 7,1 13,1 12,4 13,1 7,6 17,6 -4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,9 7,9 5,6 4,8 1,7 -2,6 23,4 7,6 -24,6 12,9 -7,1 -19,8 0,0 12,2 2,3 -18,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,7 5,5 -6,1 -0,8 -8,9 1,8 1,1 -8,0 4,2 5,6 14,9 8,1 16,9 9,0 17,5 -5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,6 7,7 1,9 1,1 -2,4 0,5 -0,4 -5,5 2,2 7,1 9,3 13,3 8,0 16,6 3,7 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 2,8 1,2 -0,8 0,3 0,0 3,0 3,1 5,1 6,0 5,2 4,2 4,5 3,8 4,0 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,7 2,7 -1,4 -1,4 -1,2 0,5 1,8 5,3 5,9 5,1 2,8 3,8 2,8 3,1 3,9 1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 1,9 2,4 -0,1 2,4 -1,7 0,7 -0,2 3,1 7,1 5,7 4,9 4,5 2,8 2,9 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,4 1,1 1,2 -2,5 -1,6 -0,2 2,4 0,8 4,7 4,7 4,9 3,4 6,0 3,6 4,1 0,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,5 8,5 3,2 2,1 2,3 3,5 14,0 14,8 11,2 8,2 10,9 5,3 5,1 10,7 8,4 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 -1,8 2,6 -2,1 -6,3 -1,1 -0,3 -1,8 -0,9 2,5 3,3 6,6 4,8 3,5 2,7 3,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,6 3,6 4,1 -0,3 -2,1 2,0 2,5 -5,9 5,0 4,6 11,5 7,3 6,3 5,7 5,1 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,4 -5,1 5,9 -1,2 -7,4 -3,3 -3,9 -0,3 6,3 4,9 4,0 10,5 7,2 5,9 9,3 2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,0 -2,3 0,6 -3,2 -7,2 -1,1 0,5 -1,2 -5,6 0,9 0,9 4,9 3,6 2,1 0,1 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 2,8 3,0 3,0 2,7 1,1 -2,5 -4,7 -2,7 -2,1 -5,9 0,2 3,6 4,0 4,2 3,4 3,5 2,4 2,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.