Skip to main content
Llocs de treball assalariats equivalents a temps complet. Totals. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29 28 27 26 31 33 36 37 36 36 36 36 35 33 33 32 32
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 29 28 27 26 31 33 36 37 36 36 36 36 35 33 33 32 32
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 507 493 477 483 510 550 563 585 667 683 697 718 729 737 736 760 742
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 465 448 436 442 468 508 522 547 632 650 667 690 702 711 711 735 718
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 87 83 81 80 82 83 83 83 89 86 89 89 89 87 86 87 88
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35 34 35 36 38 42 44 46 56 66 74 82 90 100 102 111 107
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19 18 18 20 21 25 25 25 32 32 36 35 36 36 36 37 36
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18 17 17 16 20 20 21 23 25 26 25 28 30 30 29 29 30
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 42 41 37 39 41 46 45 45 50 51 52 50 51 50 48 48 46
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24 23 23 21 22 23 23 22 25 24 23 25 22 24 22 22 22
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20 19 18 20 20 23 25 27 32 34 33 35 37 39 40 40 40
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14 14 13 14 17 22 21 23 31 32 32 31 31 29 28 27 26
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7 7 6 7 7 9 9 9 11 10 11 10 10 10 9 9 9
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 44 43 40 43 48 56 62 65 82 80 83 87 87 86 85 87 85
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11 9 10 11 9 10 12 13 14 15 14 16 16 17 18 23 20
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13 13 14 13 16 17 17 18 22 22 22 24 25 27 27 27 26
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43 41 40 40 39 40 41 43 43 45 44 46 45 44 46 48 46
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43 42 42 40 42 45 49 56 65 69 70 74 75 78 81 85 84
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30 29 28 29 31 33 32 32 38 39 40 42 41 40 39 39 40
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16 15 14 13 14 14 14 16 17 18 17 17 17 16 17 16 14
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6 6 6 6 7 7 8 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7 7 6 7 7 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 4 4
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27 30 26 26 25 24 23 21 19 18 16 14 13 12 11 11 10
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 138 133 128 131 150 187 227 273 339 372 341 313 286 269 254 245 239
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 138 133 128 131 150 187 227 273 339 372 341 313 286 269 254 245 239
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.006 1.919 1.853 1.830 1.882 1.988 2.021 2.038 2.087 2.019 1.911 1.816 1.767 1.699 1.619 1.547 1.502
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 691 661 649 624 639 691 705 722 736 721 683 628 607 580 547 516 498
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 740 702 657 668 698 759 776 787 834 804 758 738 725 697 665 638 619
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 43 40 38 39 44 48 51 50 56 55 51 50 48 47 46 44 43
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 164 158 150 152 162 175 180 186 201 192 190 187 191 186 176 168 165
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 220 211 203 206 206 216 215 220 237 228 210 205 203 197 183 176 169
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69 65 62 64 68 75 78 81 80 79 74 70 68 65 61 59 58
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10 8 8 7 8 5 8 8 7 7 7 6 6 5 6 5 5
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 57 56 53 53 61 67 68 67 73 68 65 62 58 57 56 55 53
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 178 164 144 146 148 172 177 175 181 174 163 158 152 141 136 130 126
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 91 85 81 76 77 77 82 86 86 83 76 72 68 70 67 64 61
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 23 24 24 24 25 25 26 31 32 32 31 30 29 31 29 28 27
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 68 61 56 52 52 53 56 56 54 50 45 42 40 39 37 37 34
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 49 50 53 53 61 66 67 73 73 70 69 69 70 71 70 70
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 47 49 50 53 53 61 66 67 73 73 70 69 69 70 71 70 70
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34 31 33 29 34 34 30 28 34 35 36 32 32 29 25 22 20
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34 31 33 29 34 34 30 28 34 35 36 32 32 29 25 22 20
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 356 335 325 306 311 338 337 341 348 341 324 285 269 248 223 205 197
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 101 96 94 85 89 98 93 101 96 87 82 72 63 58 54 45 45
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9 8 8 7 7 8 8 6 6 7 7 8 9 10 8 8 10
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34 31 32 31 32 38 38 38 42 37 36 31 30 26 25 22 22
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 212 199 190 184 183 193 198 196 204 209 199 175 167 154 135 130 120
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 575 556 546 539 546 538 540 530 517 494 470 449 434 422 407 393 386
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 167 163 159 162 165 164 163 159 153 144 139 135 130 127 123 118 117
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 179 171 171 165 168 165 172 167 169 164 152 146 141 136 136 133 130
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 137 135 132 131 137 133 134 141 138 135 129 124 121 117 112 109 108
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 92 87 85 80 76 76 71 62 57 51 49 44 42 41 36 34 31
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 163 161 161 161 164 180 191 198 195 190 177 170 169 163 162 155 150
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 50 47 47 47 45 47 48 49 48 47 45 39 39 37 34 32 30
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 51 51 51 50 49 49 51 55 56 53 53 51 47 44 41 38 36
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 61 63 63 64 71 84 91 94 91 90 79 80 83 82 88 85 84
Total 2.881 2.769 2.679 2.572 2.485 2.471 2.573 2.759 2.848 2.933 3.129 3.110 2.985 2.883 2.817 2.738 2.642 2.585 2.515
Unitats: Milers de llocs de treball.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.