Saltar al contenido principal
Valor afegit brut. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 6,5 10,8 1,4 -7,3 5,4 -4,9 -3,6 25,1 -3,9 -1,8 -5,6 -7,8 12,1 ..
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. .. -7,3 5,4 -4,9 -3,6 25,1 -3,9 -1,8 -5,6 -7,8 12,1 ..
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) 1,9 -0,3 0,8 5,5 -11,6 0,5 4,3 4,7 1,1 5,3 2,4 1,0 6,3 ..
... de les quals, indústria manufacturera (C) 1,3 -0,9 0,5 6,6 -14,5 -1,1 3,9 4,7 -0,2 4,7 2,0 0,3 6,0 ..
Indústries extractives (05-09 ) .. .. .. -24,0 -20,6 17,2 14,7 2,3 -0,7 16,0 19,2 -1,2 24,6 ..
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. .. 3,9 -3,8 8,6 3,6 9,5 0,0 7,5 8,8 -2,3 7,1 ..
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. .. -2,2 -17,6 -10,8 -2,1 -0,1 -8,2 -7,8 1,8 -5,5 5,2 ..
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. .. 7,0 -14,4 -7,3 5,4 -1,2 -0,6 -0,7 3,6 1,4 6,3 ..
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. .. 10,1 -14,5 3,4 9,6 -1,4 -3,4 9,5 3,6 3,5 -1,6 ..
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. .. 25,1 -3,7 -8,5 -2,3 6,2 -0,2 17,2 -0,4 4,2 1,0 ..
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. .. 11,2 -1,0 12,2 13,8 0,6 7,7 -1,6 4,9 6,4 14,2 ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. .. 7,9 -14,7 -6,3 6,0 -2,0 -1,9 -0,8 -3,5 7,5 0,3 ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. .. -14,3 -25,8 -7,2 5,0 5,9 5,0 10,7 5,0 0,9 9,0 ..
Metal·lúrgia (24) .. .. .. 35,1 -26,4 -10,3 5,7 33,8 -8,5 16,5 -12,7 -12,4 3,6 ..
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. .. -2,3 -22,8 9,8 5,1 3,6 6,7 4,4 5,0 0,7 9,6 ..
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. .. -2,8 -12,2 -7,6 3,6 14,3 4,6 -8,9 -12,2 -14,4 6,6 ..
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. .. 3,0 -22,3 -2,1 4,2 2,9 -2,5 -4,1 2,3 2,1 6,3 ..
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. .. 11,9 -28,6 7,7 1,8 1,4 2,1 7,0 -1,4 -6,5 7,7 ..
Fabricació material de transport (29-30) .. .. .. 8,1 -22,3 -13,6 5,9 4,3 -8,5 5,8 -1,2 1,6 6,7 ..
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. .. 5,3 -14,9 2,9 1,3 10,6 10,6 10,1 9,9 6,4 2,1 ..
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. .. -10,4 -0,5 1,0 9,4 3,4 1,8 1,8 3,5 16,2 14,2 ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. .. 1,5 17,2 19,3 6,5 3,3 19,2 8,4 4,5 5,5 8,3 ..
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. .. 1,8 -5,1 5,3 8,8 2,9 10,3 13,1 8,0 7,7 10,4 ..
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. .. -0,9 10,4 8,3 8,9 10,8 13,4 14,1 10,6 24,6 8,2 ..
Construcció (F) -6,7 -11,9 -10,3 -19,8 -4,3 3,1 5,8 14,6 15,3 12,0 9,3 10,3 13,6 ..
Construcció (41-43) .. .. .. -19,8 -4,3 3,1 5,8 14,6 15,3 12,0 9,3 10,3 13,6 ..
Serveis (G-U) -0,3 0,3 2,1 0,1 0,0 5,7 8,5 7,7 8,8 7,2 9,0 8,4 7,2 ..
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) -0,2 1,3 2,7 -0,4 -1,4 4,7 8,0 7,5 9,0 7,0 8,9 8,5 7,5 ..
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) 1,9 2,9 2,6 2,1 -1,0 4,5 5,9 7,8 7,7 7,4 7,4 9,4 6,0 ..
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. .. 7,7 -16,5 -12,3 10,2 9,5 13,0 10,1 11,3 11,7 10,3 ..
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. .. 0,1 0,1 3,6 3,8 4,5 5,3 6,5 7,3 6,9 6,2 ..
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. .. -0,4 3,9 8,0 8,3 7,2 11,3 10,2 8,1 12,3 8,9 ..
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. .. -2,4 0,6 7,0 8,7 10,5 9,7 3,3 11,6 12,4 6,7 ..
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. .. 17,8 -30,3 10,0 3,3 21,3 15,2 1,4 13,9 -4,7 27,9 ..
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. .. 2,6 -0,5 5,5 5,2 10,4 6,2 6,0 3,2 10,5 1,6 ..
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. .. 5,2 0,2 6,2 4,7 8,5 5,8 8,4 5,9 9,8 3,0 ..
Informació i comunicacions (J) .. .. .. -1,0 -1,3 13,6 5,2 4,9 7,7 0,4 9,7 9,5 9,6 ..
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. .. -1,5 -5,5 14,5 0,4 3,6 9,6 -6,6 10,5 15,3 2,2 ..
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. .. -0,8 1,0 13,0 8,1 5,7 6,6 5,1 9,2 6,0 14,8 ..
Activitats financeres i d'assegurances (K) -12,2 0,0 -6,7 -22,0 10,2 5,4 19,2 7,5 3,8 6,9 3,5 8,0 13,2 ..
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. .. -22,0 10,2 5,4 19,2 7,5 3,8 6,9 3,5 8,0 13,2 ..
Activitats immobiliàries (L) 0,3 2,9 9,5 8,6 -7,0 1,4 10,2 5,6 17,1 4,0 19,8 13,4 8,5 ..
Activitats immobiliàries (68) .. .. .. 8,6 -7,0 1,4 10,2 5,6 17,1 4,0 19,8 13,4 8,5 ..
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) -0,6 -2,1 3,4 0,7 -5,4 5,3 7,6 9,5 9,0 11,4 8,9 4,0 6,9 ..
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. .. -7,6 0,4 6,0 3,4 9,5 5,2 12,8 9,2 7,3 1,6 ..
Recerca i desenvolupament (72) .. .. .. -20,4 16,6 19,8 19,3 20,1 18,1 30,0 33,0 8,9 22,9 ..
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. .. 13,8 -12,9 7,7 10,6 8,3 7,0 13,6 5,6 -6,0 4,3 ..
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. .. 6,2 -9,3 3,4 10,2 9,7 13,4 8,9 9,3 4,2 13,6 ..
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) -0,5 -3,5 -0,3 1,9 5,6 9,9 10,7 8,8 8,0 8,3 9,6 8,0 5,9 ..
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. -0,2 2,7 7,3 11,5 9,7 6,5 7,1 7,0 10,7 11,0 5,6 ..
Educació (85) .. .. 0,7 -0,6 4,2 7,4 11,1 9,4 7,8 8,3 7,9 7,0 6,7 ..
Activitats sanitàries (86) .. .. -1,9 1,6 4,3 10,7 11,0 9,7 8,9 9,5 10,0 5,8 4,7 ..
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 3,3 12,8 12,4 12,0 12,1 12,4 8,7 7,1 11,4 11,8 9,8 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) 1,9 -1,3 2,4 -0,9 -1,4 0,8 7,8 7,0 11,3 7,5 7,0 3,7 8,1 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. .. -1,4 -4,3 -1,0 9,2 8,2 13,3 10,3 9,1 2,6 12,5 ..
Altres serveis (94-96) .. .. .. -5,1 1,2 3,6 6,4 7,0 11,0 3,7 5,0 6,6 4,6 ..
Activitats llars (97-98) .. .. .. 4,5 2,5 1,8 6,0 4,3 7,3 5,7 4,8 3,0 3,6 ..
VAB -0,3 -0,8 0,6 -1,4 -2,9 4,1 7,1 8,1 7,5 7,1 7,1 6,3 7,6 ..
Impostos nets sobre productes 6,3 -1,8 -3,1 21,9 -19,3 -15,2 -3,3 11,4 14,2 13,6 12,7 8,3 5,6 ..
PIB 0,3 -0,9 0,3 0,2 -4,2 2,3 6,0 8,4 8,2 7,7 7,6 6,5 7,5 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.