Saltar al contenido principal
Consum intermedi. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 15,7 8,0 -15,4 9,9 8,8 4,6 -8,6 9,1 3,4 5,3 6,1 ..
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. .. 8,0 -15,4 9,9 8,8 4,6 -8,6 9,1 3,4 5,3 6,1 ..
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. .. 4,6 5,7 -20,4 4,2 4,9 8,1 6,4 6,4 3,1 -0,1 7,7 ..
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 5,5 6,5 -20,9 2,7 4,7 7,9 5,6 6,5 3,3 -0,3 7,4 ..
Indústries extractives (05-09 ) .. .. .. -25,6 -0,7 -4,1 14,9 6,6 10,9 5,1 22,2 -6,6 21,9 ..
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. .. 1,8 -8,8 14,7 6,3 2,5 2,6 14,8 7,6 -3,4 9,7 ..
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. .. 4,5 -22,9 -12,0 -3,9 -3,8 4,5 -10,8 1,7 -6,0 7,8 ..
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. .. 10,9 -24,3 1,5 4,1 1,9 2,7 -1,3 6,4 1,4 5,2 ..
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. .. -4,3 -16,9 -3,4 3,3 9,1 1,7 2,2 -0,2 1,5 3,9 ..
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. .. 20,1 -23,4 8,5 9,1 16,9 10,0 8,6 4,4 0,4 0,8 ..
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. .. -1,7 -3,1 6,2 1,8 -5,1 5,5 -2,1 9,3 2,8 30,7 ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. .. 12,5 -24,9 -8,5 8,2 0,9 11,6 0,3 -1,1 7,9 6,2 ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. .. -14,1 -28,7 -3,7 10,9 15,1 15,6 8,2 0,5 23,4 11,1 ..
Metal·lúrgia (24) .. .. .. 36,1 -26,7 4,4 -1,1 36,6 12,8 16,6 -1,9 9,6 6,6 ..
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. .. 4,4 -27,6 3,6 10,2 8,1 3,7 9,5 3,8 0,8 1,8 ..
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. .. 5,6 -46,9 -2,1 -6,1 31,4 1,7 -9,7 -11,3 -18,9 14,8 ..
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. .. -0,7 -30,4 16,1 12,0 3,1 6,6 5,8 7,7 2,7 9,5 ..
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. .. -2,1 -31,4 3,5 -1,1 13,8 1,1 11,0 -0,9 -8,2 12,1 ..
Fabricació material de transport (29-30) .. .. .. 7,6 -21,5 -8,6 1,9 6,2 4,2 9,8 1,2 2,0 5,6 ..
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. .. -3,5 -14,8 -3,4 3,2 6,7 15,8 4,5 13,9 3,6 -2,5 ..
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. .. -7,9 -3,7 -1,7 6,2 10,7 -3,4 16,2 3,4 5,0 18,8 ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. .. -4,8 -19,6 23,4 2,3 12,5 23,9 2,8 -1,1 0,1 11,7 ..
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. .. -5,9 -2,6 36,6 14,7 -9,6 12,1 10,6 2,8 17,3 11,0 ..
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. .. 7,8 -13,3 24,8 16,1 17,4 7,9 6,3 -1,8 4,7 14,5 ..
Construcció (F) .. .. -24,7 -57,9 -21,0 11,2 17,4 20,6 20,5 7,1 15,0 20,4 6,9 ..
Construcció (41-43) .. .. .. -57,9 -21,0 11,2 17,4 20,6 20,5 7,1 15,0 20,4 6,9 ..
Serveis (G-U) .. .. -2,1 -0,7 -4,3 5,8 8,4 7,8 12,8 9,8 4,9 7,5 7,4 ..
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. .. -1,9 -0,6 -5,0 4,7 7,8 6,9 13,1 8,9 4,1 7,8 7,7 ..
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. .. -1,3 4,3 -10,6 7,4 9,4 9,4 7,7 9,4 5,8 7,2 8,7 ..
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. .. 3,9 -11,6 -11,2 24,7 17,7 6,0 3,8 -7,0 2,9 12,0 ..
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. .. 2,7 -7,0 5,5 5,8 6,5 9,8 11,0 12,1 8,8 6,2 ..
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. .. -3,0 -8,8 7,0 10,6 9,5 9,4 12,7 8,9 16,1 9,5 ..
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. .. 10,5 -13,8 10,4 3,8 8,3 4,9 14,8 4,6 2,6 17,4 ..
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. .. 17,5 -25,6 56,8 36,7 16,8 44,1 5,3 10,6 -16,5 50,2 ..
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. .. 6,0 -7,2 5,0 10,8 14,8 1,5 4,2 -2,7 11,9 4,4 ..
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. .. 2,2 -11,1 6,3 6,2 6,6 6,7 8,7 8,1 6,5 4,1 ..
Informació i comunicacions (J) .. .. -0,3 -2,8 -4,7 10,6 4,3 6,3 10,6 2,1 -3,4 6,0 9,6 ..
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. .. -5,5 -12,6 3,6 1,5 7,1 9,4 -4,2 -5,0 6,9 2,1 ..
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. .. -0,8 2,1 17,5 7,2 5,4 11,9 9,6 -1,5 4,9 20,4 ..
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 2,0 0,6 0,2 3,1 8,1 11,7 4,0 12,5 5,9 5,6 5,9 ..
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. .. 0,6 0,2 3,1 8,1 11,7 4,0 12,5 5,9 5,6 5,9 ..
Activitats immobiliàries (L) .. .. -15,5 -28,0 44,0 -8,3 3,2 -15,6 56,8 6,6 0,1 23,1 2,8 ..
Activitats immobiliàries (68) .. .. .. -28,0 44,0 -8,3 3,2 -15,6 56,8 6,6 0,1 23,1 2,8 ..
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. .. -0,4 -0,1 -7,9 -0,9 2,4 9,7 19,9 11,7 1,9 5,2 4,0 ..
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. .. -4,8 -7,2 6,5 5,8 8,3 17,7 11,5 7,2 0,5 8,6 ..
Recerca i desenvolupament (72) .. .. .. 2,1 -12,7 19,5 25,5 22,9 18,3 29,7 33,7 7,8 25,8 ..
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. .. 4,6 -6,5 -4,3 -2,6 27,7 5,4 0,7 -12,1 19,5 -23,7 ..
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. .. 2,9 -9,1 -7,9 0,4 3,1 29,3 17,3 4,9 1,5 24,3 ..
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. -3,1 -1,2 -0,3 12,6 12,3 13,9 10,9 16,1 11,2 5,3 5,6 ..
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. -5,6 5,8 -14,4 16,2 13,3 20,9 13,0 27,2 12,4 2,8 7,2 ..
Educació (85) .. .. -4,1 1,3 3,8 6,6 13,0 15,0 9,3 9,9 9,6 10,2 6,5 ..
Activitats sanitàries (86) .. .. -0,9 -9,9 11,9 12,1 10,9 6,8 10,1 11,3 11,2 4,3 3,4 ..
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 2,8 12,1 13,3 12,4 12,2 11,7 8,3 7,6 11,3 11,8 10,2 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. .. -3,0 -2,1 0,9 1,0 19,4 7,5 13,2 8,3 13,3 10,1 11,8 ..
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. .. -1,5 1,7 -1,0 23,7 8,1 13,4 9,3 18,1 9,7 17,0 ..
Altres serveis (94-96) .. .. .. -3,6 -1,3 6,8 8,2 6,0 12,7 5,8 3,1 11,0 2,1 ..
Activitats llars (97-98) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total .. .. -0,7 -8,6 -14,6 6,2 8,4 9,9 10,6 7,8 5,4 5,1 7,5 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.