Saltar al contenido principal
Remuneració d'assalariats. Preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 484 525 527 527 504 475 454 427 392 380 381 364
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. .. 525 527 527 504 475 454 427 392 380 381 364
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. .. 19.553 19.929 20.548 22.880 22.339 21.501 21.126 20.531 20.237 19.500 19.459 18.315
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 17.924 18.248 18.997 21.469 21.019 20.341 20.045 19.534 19.278 18.576 18.563 17.472
Indústries extractives (05-09 ) .. .. .. 110 123 135 135 126 109 100 98 96 91 73
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. .. 2.665 2.652 2.727 2.563 2.546 2.409 2.322 2.199 2.102 2.113 2.050
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. .. 1.193 1.246 1.458 1.588 1.642 1.742 1.780 1.923 1.888 1.965 1.790
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. .. 838 865 1.038 1.001 1.037 988 972 953 901 911 841
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. .. 705 728 774 785 717 760 805 744 718 682 706
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. .. 1.929 1.991 2.106 2.084 2.080 1.954 1.894 1.834 1.744 1.685 1.594
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. .. 1.251 1.203 1.219 1.139 1.053 1.097 987 991 911 891 809
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. .. 910 968 1.179 1.182 1.067 1.060 1.065 1.083 1.034 1.009 965
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. .. 778 806 1.131 1.084 1.048 984 921 879 803 780 711
Metal·lúrgia (24) .. .. .. 326 317 372 360 355 331 310 305 291 292 271
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. .. 1.961 2.082 2.607 2.445 2.296 2.252 2.172 2.109 2.021 1.976 1.805
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. .. 456 495 562 541 497 502 479 502 493 587 537
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. .. 740 816 921 874 872 879 906 934 878 868 790
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. .. 1.220 1.296 1.386 1.368 1.301 1.331 1.291 1.248 1.248 1.314 1.216
Fabricació material de transport (29-30) .. .. .. 2.091 2.263 2.630 2.633 2.532 2.454 2.380 2.366 2.370 2.323 2.278
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. .. 719 762 836 829 807 818 771 754 728 751 747
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. .. 467 505 522 544 493 485 479 456 446 416 362
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. .. 640 529 498 485 432 413 377 357 343 345 353
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. .. 305 311 288 235 208 206 198 191 181 167 151
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. .. 627 589 489 466 395 353 322 312 304 294 266
Construcció (F) .. .. 6.960 8.031 9.663 11.068 11.554 10.113 8.799 7.863 7.027 6.379 5.777 5.241
Construcció (41-43) .. .. .. 8.031 9.663 11.068 11.554 10.113 8.799 7.863 7.027 6.379 5.777 5.241
Serveis (G-U) .. .. 68.864 68.996 69.810 69.880 64.743 59.059 54.007 49.966 46.352 42.741 39.483 37.254
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. .. 47.040 46.823 47.905 49.251 46.114 42.370 38.798 35.944 33.354 30.741 28.325 26.601
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. .. 24.019 23.905 24.171 25.045 23.048 21.095 19.470 18.260 16.938 15.609 14.207 13.415
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. .. 1.573 1.558 1.718 1.612 1.427 1.309 1.188 1.085 1.004 880 848
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. .. 7.599 7.724 7.957 7.241 6.731 6.131 5.862 5.380 4.648 4.001 3.787
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. .. 5.039 5.153 5.444 4.993 4.518 4.171 3.704 3.410 3.155 2.864 2.651
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. .. 2.375 2.489 2.496 2.384 2.123 1.955 1.859 1.713 1.574 1.444 1.340
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. .. 769 753 782 612 547 437 374 324 345 322 277
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. .. 2.340 2.340 2.436 2.332 2.058 1.987 1.786 1.679 1.553 1.419 1.285
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. .. 4.209 4.153 4.211 3.875 3.692 3.481 3.488 3.346 3.330 3.278 3.229
Informació i comunicacions (J) .. .. 3.328 3.303 3.625 3.542 3.275 2.938 2.771 2.589 2.502 2.412 2.299 2.113
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. .. 1.103 1.317 1.334 1.273 1.170 1.166 1.112 1.122 1.091 1.044 982
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. .. 2.200 2.308 2.208 2.002 1.768 1.605 1.476 1.380 1.322 1.255 1.131
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 4.422 4.657 4.839 5.081 4.775 4.292 3.942 3.715 3.469 3.346 3.213 3.036
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. .. 4.657 4.839 5.081 4.775 4.292 3.942 3.715 3.469 3.346 3.213 3.036
Activitats immobiliàries (L) .. .. 1.023 948 1.006 1.132 1.230 1.163 1.058 952 899 711 624 555
Activitats immobiliàries (68) .. .. .. 948 1.006 1.132 1.230 1.163 1.058 952 899 711 624 555
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. .. 9.832 9.647 9.854 9.913 9.531 8.929 7.912 7.122 6.446 5.751 5.234 4.873
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. .. 3.554 3.932 3.659 3.512 3.288 2.886 2.545 2.303 2.036 1.760 1.737
Recerca i desenvolupament (72) .. .. .. 197 201 145 115 98 85 73 67 51 48 40
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. .. 1.363 1.312 1.479 1.359 1.260 1.115 1.067 947 850 809 705
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. .. 4.533 4.410 4.630 4.545 4.283 3.827 3.436 3.129 2.815 2.618 2.390
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. 21.824 22.173 21.905 20.629 18.629 16.689 15.209 14.022 12.998 12.000 11.158 10.653
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 6.258 6.368 6.251 5.807 5.128 4.600 4.240 3.871 3.647 3.355 3.127 2.967
Educació (85) .. .. 7.321 7.406 7.520 7.155 6.605 5.910 5.368 4.961 4.592 4.256 3.975 3.816
Activitats sanitàries (86) .. .. 6.497 6.723 6.708 6.411 5.797 5.186 4.724 4.378 3.994 3.715 3.444 3.310
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 1.748 1.676 1.427 1.257 1.100 993 878 812 764 674 613 559
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. .. 4.416 4.364 4.410 4.538 4.255 3.952 3.645 3.307 3.101 2.912 2.748 2.609
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. .. 1.575 1.625 1.766 1.575 1.425 1.268 1.132 1.066 988 936 871
Altres serveis (94-96) .. .. .. 1.128 1.195 1.221 1.157 1.091 1.000 892 821 765 687 653
Activitats llars (97-98) .. .. .. 1.661 1.589 1.551 1.523 1.436 1.377 1.283 1.214 1.159 1.125 1.086
Total .. .. 95.861 97.481 100.548 104.355 99.139 91.148 84.386 78.788 74.008 69.000 65.100 61.174
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.