Saltar al contenido principal
Excedent brut d'explotació. Preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. .. 1.922 1.852 2.034 1.904 2.023 1.996 1.576 1.678 1.760 1.882 1.980 1.760
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. .. .. 1.852 2.034 1.904 2.023 1.996 1.576 1.678 1.760 1.882 1.980 1.760
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. .. 18.319 17.640 15.135 17.422 17.744 16.854 15.446 15.657 14.190 14.114 13.825 13.095
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. .. 14.636 14.157 11.469 14.148 14.963 14.222 12.915 13.508 12.314 12.390 12.335 11.738
Indústries extractives (05-09 ) .. .. .. 126 188 253 196 163 174 184 147 111 118 96
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. .. .. 2.716 2.535 2.670 2.410 2.252 1.979 2.069 1.888 1.652 1.732 1.560
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. .. .. 508 496 653 772 758 656 832 911 892 977 1.008
Indústries fusta i paper (16-17) .. .. .. 563 444 500 656 532 610 633 667 660 627 603
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. .. .. 467 341 478 428 387 347 342 299 292 297 299
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. .. .. 2.609 1.645 1.667 2.038 2.129 2.017 2.081 1.558 1.655 1.583 1.660
Fabricació productes farmacèutics (21) .. .. .. 1.435 1.215 1.222 1.031 851 787 763 788 783 701 593
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. .. .. 574 413 439 544 562 602 629 623 732 633 681
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. .. .. 460 644 824 1.021 955 914 887 753 751 761 700
Metal·lúrgia (24) .. .. .. 472 273 430 533 483 296 382 331 423 535 527
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. .. .. 1.132 1.088 1.499 1.289 1.255 1.163 1.030 958 899 923 841
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. .. .. 178 159 183 263 279 179 172 215 321 359 349
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. .. .. 374 268 472 549 492 449 454 484 508 486 483
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. .. .. 682 406 996 840 866 807 801 706 733 803 748
Fabricació material de transport (29-30) .. .. .. 897 508 925 1.473 1.334 1.224 1.641 1.434 1.478 1.464 1.270
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. .. .. 724 611 777 736 737 563 479 376 303 221 210
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. .. .. 367 424 412 381 353 324 315 324 307 232 205
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. .. .. 2.410 2.478 2.017 1.623 1.540 1.498 1.214 1.116 1.067 991 885
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. .. .. 299 295 322 344 330 316 283 234 211 195 180
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. .. .. 649 705 683 617 599 543 468 380 334 186 196
Construcció (F) .. .. 9.607 10.352 13.278 12.955 11.812 11.913 10.433 8.793 7.841 7.224 6.551 5.589
Construcció (41-43) .. .. .. 10.352 13.278 12.955 11.812 11.913 10.433 8.793 7.841 7.224 6.551 5.589
Serveis (G-U) .. .. 61.631 59.034 58.163 58.210 56.575 52.796 49.570 45.446 42.492 38.669 35.550 32.780
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. .. 56.012 53.686 53.073 53.277 51.962 48.500 45.504 41.622 38.999 35.620 32.770 30.260
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. .. 26.344 25.190 23.926 23.547 23.478 22.868 21.383 19.706 18.389 17.140 15.665 14.776
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. .. .. 1.336 1.155 1.535 2.095 1.940 1.762 1.527 1.373 1.198 1.080 925
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. .. .. 5.331 5.181 4.944 5.219 5.271 5.349 5.039 4.857 4.882 4.896 4.549
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. .. .. 4.322 4.236 3.601 3.389 3.213 3.131 2.897 2.557 2.247 1.931 1.792
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. .. .. 2.258 2.256 2.222 2.027 1.935 1.721 1.491 1.532 1.336 1.146 1.085
Transport marítim i aeri (50-51) .. .. .. 169 46 341 400 430 365 323 363 262 311 220
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. .. .. 2.155 2.048 1.969 1.849 1.953 1.643 1.628 1.555 1.588 1.415 1.505
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. .. .. 9.619 9.004 8.935 8.499 8.127 7.412 6.802 6.152 5.629 4.885 4.699
Informació i comunicacions (J) .. .. 4.738 4.716 4.488 4.683 3.980 3.946 3.796 3.615 3.593 3.161 2.737 2.490
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. .. .. 1.685 1.518 1.659 1.343 1.432 1.337 1.280 1.349 1.170 866 897
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. .. .. 3.031 2.970 3.024 2.637 2.514 2.459 2.335 2.244 1.991 1.871 1.593
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. .. 3.602 3.940 6.183 4.929 4.720 3.668 3.460 3.419 3.199 3.092 2.738 2.221
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. .. .. 3.940 6.183 4.929 4.720 3.668 3.460 3.419 3.199 3.092 2.738 2.221
Activitats immobiliàries (L) .. .. 12.619 11.560 10.531 11.378 11.263 10.185 9.444 8.015 7.672 6.407 5.648 5.241
Activitats immobiliàries (68) .. .. .. 11.560 10.531 11.378 11.263 10.185 9.444 8.015 7.672 6.407 5.648 5.241
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. .. 6.293 5.951 5.635 6.468 6.018 5.523 5.217 4.919 4.356 4.164 4.319 4.059
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. .. .. 2.612 2.744 2.991 2.760 2.771 2.624 2.690 2.339 2.214 2.200 2.160
Recerca i desenvolupament (72) .. .. .. 105 160 161 141 116 94 78 48 36 48 38
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. .. .. 944 716 852 801 691 690 619 536 554 685 727
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. .. .. 2.289 2.015 2.464 2.316 1.945 1.810 1.532 1.433 1.360 1.386 1.134
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. .. 5.619 5.348 5.090 4.933 4.613 4.296 4.066 3.824 3.493 3.049 2.780 2.519
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. .. 1.692 1.598 1.501 1.417 1.346 1.300 1.302 1.303 1.193 1.016 813 765
Educació (85) .. .. 1.012 866 801 831 830 782 747 712 646 608 570 445
Activitats sanitàries (86) .. .. 2.739 2.697 2.565 2.474 2.227 2.039 1.856 1.664 1.524 1.297 1.292 1.216
Activitats serveis socials (87-88) .. .. 177 186 223 211 210 175 161 144 130 128 105 94
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. .. 2.416 2.328 2.310 2.272 2.503 2.310 2.204 1.948 1.790 1.657 1.662 1.473
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. .. .. 1.798 1.783 1.791 2.017 1.861 1.768 1.547 1.364 1.231 1.229 1.058
Altres serveis (94-96) .. .. .. 530 528 482 486 449 436 401 426 426 433 414
Activitats llars (97-98) .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total .. .. 91.478 88.878 88.610 90.491 88.153 83.558 77.025 71.574 66.284 61.889 57.906 53.223
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.