Saltar al contenido principal
Valor afegit brut. Taxes de variació en volum Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) 0,3 5,3 0,1 0,2 19,8 -1,2 -4,0 -2,7 9,1 -4,4 ..
Energia (01-03 ) 5,1 -9,3 8,6 -4,4 3,6 4,7 4,7 4,2 0,4 11,7 ..
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. .. 15,4 -11,4 24,2 -8,4 5,6 14,7 -8,3 7,2 ..
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. .. 7,0 -2,2 -2,6 9,3 4,5 1,6 2,7 12,8 ..
Indústria (05-09 ) 1,4 -14,1 -5,2 0,5 0,4 -2,6 0,4 0,9 -2,3 3,7 ..
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. .. 1,7 -2,1 3,9 -4,4 0,9 3,9 -7,6 3,8 ..
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. .. -13,5 -4,3 -1,8 -9,2 -9,1 -0,4 -7,5 2,7 ..
indústries tèxtils (17) .. .. -9,8 -12,1 -3,3 -6,8 -10,4 0,7 -7,4 1,8 ..
indústries confecció i pelleteria (18) .. .. -22,0 9,3 3,8 -17,0 -5,7 -2,1 -3,8 3,5 ..
indústries del cuir i del calçat (19) .. .. 1,0 4,5 -11,6 10,6 -14,7 -3,4 -23,9 7,7 ..
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. .. -6,4 4,0 2,2 1,9 -2,5 6,1 -6,4 -0,2 ..
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. .. -6,0 -0,1 -4,1 1,6 -3,8 7,7 2,6 -0,4 ..
indústries paper (21) .. .. -8,7 0,3 -2,8 -0,8 2,6 5,2 6,5 5,9 ..
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. .. -4,4 -0,4 -4,9 3,1 -7,5 9,3 0,3 -3,8 ..
Indústries químiques (24) .. .. -3,7 4,4 -1,7 -2,0 1,8 0,7 4,0 2,5 ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. .. -8,6 3,8 -3,4 -3,5 0,2 -3,7 9,9 -1,8 ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. .. -13,2 -2,1 -1,0 1,5 7,9 1,3 -2,7 6,5 ..
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. .. -0,1 0,7 3,3 -0,7 3,1 1,0 -3,4 6,1 ..
metal·lúrgia (27) .. .. -7,2 5,1 18,0 -8,5 15,3 -0,2 -1,5 4,5 ..
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. .. 2,6 -0,9 -0,8 1,6 0,0 1,4 -3,9 6,6 ..
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. .. -0,5 -2,7 -3,5 -0,3 2,7 -3,8 -7,5 6,2 ..
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. .. -4,3 -3,1 3,8 0,3 -5,5 1,0 -6,7 6,9 ..
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. .. 5,6 7,9 -19,0 3,6 -5,5 -43,9 -76,2 -6,7 ..
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. .. -0,4 -9,0 -1,2 -4,6 -5,3 4,8 -0,5 5,0 ..
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. .. -20,8 11,5 20,1 8,8 -10,5 -8,8 8,2 18,7 ..
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. .. -1,5 2,2 7,8 10,1 -1,4 5,7 2,3 13,1 ..
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. .. -13,5 8,1 3,5 -9,1 5,8 -1,7 -1,5 6,4 ..
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. .. -16,0 10,0 1,4 -10,9 6,5 -0,1 -5,2 5,2 ..
fabricació altres materials de transport (35) .. .. 7,4 -5,9 20,4 9,1 -1,6 -14,5 47,7 25,7 ..
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. .. -5,5 -7,4 3,5 0,9 2,8 0,5 -1,1 -0,5 ..
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. .. -8,4 -9,9 2,0 0,3 2,0 0,5 -2,4 -1,3 ..
reciclatge (37) .. .. 10,4 8,9 14,0 5,8 9,5 -0,2 12,7 9,6 ..
Construcció (45) -6,1 -6,5 -1,5 2,3 7,7 4,5 4,4 4,5 6,0 7,9 ..
Serveis (50-51) 0,4 -1,0 2,0 5,3 4,3 4,6 4,5 3,7 3,8 2,6 ..
Comerç i reparacions (50-52) .. .. -4,8 6,3 2,1 4,0 3,9 3,8 3,0 2,6 ..
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. .. -16,1 6,8 2,2 2,9 4,6 3,8 3,4 6,4 ..
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. .. -5,8 6,3 1,5 2,6 4,7 5,2 2,8 0,8 ..
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. .. 3,7 5,9 3,4 7,5 2,0 1,1 3,3 4,2 ..
Hoteleria (55) .. .. 1,3 0,8 3,6 0,7 2,7 1,3 3,5 -2,4 ..
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. .. 4,3 4,6 5,6 6,3 1,7 3,0 5,4 5,6 ..
transport terrestre; transport per canonades (60) .. .. 3,1 4,3 3,7 1,4 -0,9 -2,2 6,5 -0,1 ..
transport marítim i aeri (61-62) .. .. -7,5 1,4 5,0 16,8 -12,4 12,0 -19,1 12,5 ..
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. .. -1,6 5,5 5,6 8,3 3,0 1,0 3,2 6,5 ..
correus i telecomunicacions (64) .. .. 13,9 4,7 7,6 7,2 5,7 8,0 11,5 9,2 ..
Mediació financera (65-67) .. .. 0,2 9,8 11,7 11,0 12,1 4,9 6,8 5,8 ..
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. .. 4,5 5,1 3,5 4,3 5,4 3,5 2,7 2,0 ..
activitats immobiliàries (70) .. .. 12,1 2,0 1,6 3,1 4,0 4,5 7,6 4,3 ..
activitats de lloguer (71) .. .. 6,6 3,5 2,5 8,8 3,5 -1,1 1,8 2,4 ..
activitats informàtiques (72) .. .. 2,1 10,7 3,1 6,4 2,5 2,3 3,4 9,1 ..
recerca i desenvolupament (73) .. .. 15,4 14,8 15,3 13,3 28,9 28,5 3,5 19,1 ..
altres activitats empresarials (74) .. .. -5,5 8,2 6,2 5,1 7,6 2,5 -3,1 -1,9 ..
Administració pública (75) .. .. 6,1 5,2 1,8 3,3 2,1 7,3 7,8 3,0 ..
Educació (80) .. .. 2,8 7,9 5,9 3,2 4,0 4,1 3,2 2,4 ..
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. .. 6,7 7,1 6,2 4,7 4,7 6,2 2,9 2,5 ..
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. .. 6,7 7,0 5,8 4,5 5,1 5,9 2,1 1,8 ..
activitats de serveis socials (853) .. .. 6,5 7,4 8,5 6,2 2,7 7,6 7,8 7,1 ..
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. .. 2,4 2,8 4,5 5,6 3,5 1,6 3,4 4,9 ..
activitats de sanejament públic (90) .. .. 3,9 1,5 2,5 4,9 3,0 -0,2 7,7 3,1 ..
activitats associatives (91) .. .. 1,2 3,2 4,6 5,4 3,9 2,1 3,8 4,2 ..
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. .. 3,7 3,7 4,6 5,0 4,5 2,3 3,8 5,6 ..
activitats diverses de serveis personals (93) .. .. -2,3 0,7 5,2 8,3 0,4 0,3 -0,1 4,0 ..
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. .. -2,0 2,6 2,0 5,4 4,4 3,1 1,8 2,9 ..
VAB 0,0 -4,1 0,3 3,7 4,0 2,9 3,4 3,0 2,4 3,3 ..
Impostos nets sobre productes 0,8 -6,1 -2,6 -0,8 2,3 6,3 6,0 6,8 4,4 4,4 ..
PIB 0,1 -4,2 0,1 3,3 3,8 3,2 3,7 3,3 2,6 3,4 ..
Pro memòria
Indústria i energia 1,8 -13,6 -4,0 0,0 0,7 -2,0 0,7 1,1 -2,2 4,2 ..
Serveis no mercat -0,8 3,8 4,3 6,4 4,7 4,4 3,5 5,9 4,9 2,4 ..
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.