Skip to main content
Valor de la producció. Taxes de variació a preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 1,5 14,2 -5,2 3,4 -0,2 -1,0 9,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,5 3,3 14,8 16,2 9,9 4,0 3,1 2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,6 0,8 29,7 9,4 17,2 9,2 2,3 -10,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 22,2 4,8 7,0 20,2 6,0 1,5 3,6 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,3 4,3 6,0 3,9 5,0 2,6 -0,3 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,0 4,8 3,0 0,9 12,1 6,6 -4,5 9,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -12,1 -3,7 -3,0 0,0 -10,1 1,5 -6,1 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,4 -8,0 -8,3 4,0 -9,6 3,1 -5,5 1,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -17,7 4,2 8,2 -9,9 -8,4 3,8 -4,7 18,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,1 -4,1 -1,4 14,4 -23,5 -19,7 -14,6 11,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,2 5,2 3,1 3,3 3,7 2,4 -3,0 -1,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,0 3,1 1,8 5,3 -3,4 5,3 4,1 4,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,7 4,9 1,3 1,9 -1,7 7,9 4,8 8,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,3 1,9 2,2 7,9 -4,6 3,5 3,7 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,8 7,5 5,1 5,9 4,7 3,5 0,9 10,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,1 8,5 1,1 7,9 1,4 -0,8 9,6 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,4 7,6 10,7 10,0 7,0 -0,4 11,6 10,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,9 6,2 13,9 6,1 10,5 2,9 2,4 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 2,5 33,8 10,3 19,9 0,4 8,6 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,7 8,0 6,2 4,5 7,4 3,8 0,4 4,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 -1,4 5,4 -0,8 7,0 -0,1 -2,4 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,1 3,2 14,5 6,3 -1,5 -0,5 -10,2 12,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 140,9 4,3 -42,2 2,2 5,7 -48,1 -85,9 15,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,8 7,0 8,0 7,7 3,1 6,7 3,4 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -12,6 -2,1 34,1 1,6 -12,8 -9,5 13,3 13,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,9 -1,8 14,3 9,7 3,0 2,3 3,6 20,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,8 3,8 6,8 1,1 10,4 0,3 2,9 6,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -10,3 4,9 5,5 0,4 11,4 -0,4 1,9 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,9 -6,8 22,0 10,6 -0,4 8,5 16,9 15,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 2,5 8,0 10,5 6,2 7,6 2,6 -0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,6 -1,9 3,1 10,2 3,1 7,7 -1,0 -4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,5 12,2 20,4 11,4 14,9 7,4 14,3 12,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,4 11,6 22,3 19,1 8,6 10,2 18,4 9,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,7 9,5 8,4 9,1 9,1 7,2 8,1 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,6 9,7 7,0 8,3 8,7 7,6 8,9 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,6 16,3 11,6 8,6 10,8 5,0 7,9 11,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,2 8,6 5,7 7,6 8,8 9,7 8,1 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,3 7,5 6,7 9,9 7,1 4,8 11,4 8,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,3 5,3 7,7 6,2 8,5 6,8 8,4 3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,5 6,9 8,7 9,6 7,4 4,2 7,6 12,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,6 5,6 8,9 4,9 8,6 6,6 5,3 12,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 41,0 23,3 18,6 31,2 3,5 12,1 -11,6 40,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,8 6,4 8,6 12,0 8,7 0,5 11,7 7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,1 3,9 5,8 7,2 5,4 4,2 10,8 11,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,7 15,2 9,0 3,8 8,8 4,3 7,2 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,9 9,9 9,2 12,1 11,7 8,4 8,4 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,8 10,3 7,6 13,2 12,9 11,6 12,5 8,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 14,9 12,8 10,3 2,8 5,4 13,2 7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,6 14,0 8,3 7,4 4,6 4,7 12,3 10,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,6 22,7 21,6 18,2 29,8 33,4 8,3 24,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,7 7,9 10,7 11,7 12,2 5,6 3,3 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,1 11,0 6,8 9,5 7,8 11,3 8,8 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,4 11,7 11,1 7,5 8,7 8,1 7,5 6,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,1 11,1 9,2 9,5 9,6 10,6 6,1 5,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,2 11,0 8,7 9,3 10,1 10,4 5,3 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,6 11,5 12,3 10,5 7,1 11,7 11,8 10,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,0 11,3 8,9 9,7 7,5 6,5 9,0 8,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,4 16,9 11,5 11,0 7,4 2,3 13,0 13,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,5 5,6 8,4 9,2 6,8 5,1 6,6 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,5 11,8 8,9 8,6 8,6 8,4 8,8 8,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,6 6,2 6,8 13,7 2,9 3,2 7,5 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 6,0 4,3 7,3 5,7 4,8 3,0 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,3 7,8 9,4 8,3 7,6 5,6 5,4 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,8 4,2 6,8 4,8 5,4 2,7 -0,1 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,3 11,2 9,1 9,3 8,4 10,0 8,0 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.